Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Współpraca Krośnieńskich Wodociągów z Uniwersytetem Zielonogórskim stała się faktem

W dniu 19 stycznia 2016 roku została podpisana Umowa o Współpracy pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo ? Kanalizacyjnym Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim a Uniwersytetem Zielonogórskim ? Wydziałem Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, osadowej i odpadowej.

Celem współpracy jest połączenie doświadczenia, wiedzy i praktyki na wspólnej płaszczyźnie. Uniwersytet Zielonogórski przez akredytowane laboratorium będzie prowadziło badania ścieków surowych, oczyszczonych oraz osadu ściekowego dla Krośnieńskiego…

Czytaj więcej...

EKOLAUR DLA KPWK!

Uznanie dla naszych dotychczasowych działań mających
na celu poprawę stanu środowiska oraz komfortu życia mieszkańców naszej Gminy!


W dniu 23 listopada 2015 r. otrzymaliśmy prestiżową nagrodę EKOLAUR przyznaną przez Kapitułę Konkursu ?Ekolaury Polskiej Izby Ekologii? w kategorii Gospodarka wodno-ściekowa, za przedsięwzięcie pn  ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?, które swoim zakresem objęło 20 zadań wodno-kanalizacyjnych. Cały projekt dofinansowany został ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Konkurs powstał  w celu promocji najważniejszych działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska w Polsce. Jest to konkurs o zasięgu ogólnokrajowym, nad którym patronat obejmuje corocznie Minister Środowiska. "Ekolaury PIE" są swego rodzaju podsumowaniem rzetelności firm, ich rzeczywistych proekologicznych dokonań.
Otrzymana nagroda jest dowodem na przedsiębiorczość i zaradność
Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego
oraz Gminy Krosno Odrzańskie.…

Czytaj więcej...

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE!

Na zakończenie realizacji największego w historii Gminy Krosno Odrzańskie projektu wodno-kanalizacyjnego pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etap I?  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 w dniu 09 października 2015 roku odbyła się Konferencja pn:

?Sieci wodociągowe i kanalizacyjne w gminie Krosno Odrzańskie
-realizacja potrzeb mieszkańców z portfela środków UE?.
Do grona osób zaproszonych na Konferencję należeli: Sołtysi i członkowie Rad Sołeckich miejscowości objętych inwestycjami KPWK, Radni Rady Miasta w Krośnie Odrzańskim, przedstawiciele instytucji państwowych związanych z realizacją projektu, przedstawiciele firm Wykonawców Kontraktów wchodzących w zakres projektu.

W trakcie Konferencji mieliśmy…

Czytaj więcej...

WYCHODZĄC NAPRZECIW SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ ?

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne sp. o.o.realizując zadania inwestycyjne w ramach projektu pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie-etapI? dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 prowadzi działania informacyjne oraz promocyjne, których celem jest propagowanie wśród społeczeństwa idei świadomości o dbałość i ochronę środowiska naturalnego. W trakcie festynów, odbywających się przede wszystkim na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie, Spółka prezentuje stoisko firmowe, gdzie nasi…

Czytaj więcej...

Spotkanie z mieszkańcami

 

W dniach  4 oraz 5 września 2012 roku odbyły się spotkania Burmistrza
Krosna Odrzańskiego oraz  Prezesa Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego Sp. z o.o. z mieszkańcami ulic Dąbrowskiego, Kilińskiego, Konopnickiej, Armii Ludowej, Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim oraz z mieszkańcami miejscowości Kamień i Morsko

 

 

Spotkanie z mieszkańcami miało charakter informacyjny dotyczący zrealizowanej w latach 2010-2011 inwestycji pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz w m. Kamień i m. Morsko? wykonanej w ramach projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?.

W…

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy umowę


?Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice
nad jeziorem Glibiel?

 

 

Dnia 29.01.2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego ? Prezesa Zarządu a Przedsiębiorstwem EkoWodrol
z Koszalina, reprezentowaną przez Wiceprezesa Zarządu Zbigniewa Chudzika na ?Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel?.

Budowa sieci kanalizacyjnej jest realizowana w ramach przedsięwzięcia
pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I ?Gospodarka…

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy Umowę na ?Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi?

Wartość kontraktu to 7,2 mln złotych.

 

Dnia 10.10.2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego ? Prezesa Zarządu a konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlano Usługowe ?Szpakowski? Wojciech Szpakowski z siedzibą w Sulechowie oraz Zakład Projektowo ? Usługowy ?PROJFIT? z siedzibą w Zielonej Górze na ?Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi?

 

Istniejąca sieć wodociągowa nie zapewnia zwodociągowania wszystkich odbiorców znajdujących się na obszarze lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie.
W…

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy Umowę na zadanie pn. ?Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?

Dnia 1 lipca 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego ? Prezesa Zarządu a firmą Ecol- Unicon Sp. z o.o. z Gdańska, reprezentowaną przez Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Marcina Chwirota na ?Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim? ?

 

Modernizacja na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim jest realizowana
w ramach przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I ?Gospodarka wodno ? ściekowa?, działanie 1.1. ?Gospodarka wodno - ściekowa w…

Czytaj więcej...

Podpisaliśmy Umowę na ?Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?

Wartość kontraktu to 2,1 mln złotych.

 

To już nasza czwarta Umowa podpisana w 2013 roku na roboty budowlane. Całkowita kwota tegorocznych podpisanych Umów osiągnęła już wartość 28,5 mln złotych!

 

Celem inwestycji pn. ?Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie? jest rozwiązanie dostawy wody pitnej do miejscowości Łochowice, Bielów, Czetowice, Kamień oraz Krosno Odrzańskie ul. Szosa Poznańska.

 

 

 

Aby uniknąć pompowania wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody Czetowice do miejscowości Czetowice, Bielów oraz Łochowice powstanie nowy zbiornik wody pitnej przy ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim, który będzie działał na zasadzie wieży ciśnień. Zbiornik wody będzie zasilany z…

Czytaj więcej...

Dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej 10 milionów dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie

Dnia 28 sierpnia 2013 roku Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo ? Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski oraz Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula podpisali w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie umowę na dofinansowanie budowy i modernizacji wodociągu w miejscowościach Brzózka, Sarnie Łęgi, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Chojna, Wężyska oraz urządzeń wodociągowych w miejscowościach Retno, Czarnowo, Wężyska, Gostchorze, Czetowice.

 

Zadanie pn. ?Wodociąg obiegowy dla lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie? oraz ?Infrastruktura wodociągowa dla prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie? jest realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?współfinansowanego z Funduszu Spójności…

Czytaj więcej...