Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

O programie POIiŚ 2007 - 2013

 O Programie

 Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi ponad 28 miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce (zgodnie z wersją POIiŚ 3.0 z 21 grudnia 2011 r.).

W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego.

Cel programu

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 68,42 proc. całości wydatków ze środków unijnych.

Obecny kształt Programu

Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,7 mld euro, z czego wkład unijny to 28,3 mld euro, zaś wkład krajowy ? 7,4 mld euro.

Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy poszczególne sektory przedstawia się następująco:

 • transport ? 23 910,42 mln euro

 • środowisko ? 6 500,61 mln euro

 • energetyka ? 3 096,26 mln euro

 • szkolnictwo wyższe ? 710,84 mln euro

 • kultura ? 651,25 mln euro

 • zdrowie ? 465,55 mln euro

Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc techniczną (w sumie 376,07 mln euro).

W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa

 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska

 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T

 7. Transport przyjazny środowisku

 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe

 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna

 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii

 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe

 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia

 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego

 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

 • Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);

 • Brak Instytucji Pośredniczącej w sektorze transportu (priorytety VI-VIII);

 • Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);

 • Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);

 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (priorytet XIII).