Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Opis projektu

Polska wstępując w 2004 r. do Unii Europejskiej zobowiązała się do spełnienia wielu wymagań w zakresie ochrony środowiska. Jednym z nich jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Polski. Wymagania w tym zakresie określa Traktat Akcesyjny.

Postanowienia wymienione w w/w Traktacie w zakresie oczyszczania i odprowadzania ścieków określa dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych oraz ustawa z dnia 18 lipca 2001r. prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) która zobowiązała Ministra Środowiska do sporządzenia Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

W Traktacie Akcesyjnym przewidziano, że przepisy prawne Unii Europejskiej w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych określone w dyrektywie 91/271/EWG będą w Polsce w pełni obowiązywały od 31 grudnia 2015 r.

Zgodnie z wymaganiami Traktatu Akcesyjnego oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. aglomeracje powyżej 15 000  RLM, w tym aglomeracja Krosno Odrzańskie powinny zostać wyposażone w zbiorczy system kanalizacji na poziomie 90%.

Obecnie cała Aglomeracja Krosno Odrzańskie skanalizowana jest w około 57%, w najbliższych latach należy skanalizować pozostałe 33% mieszkańców na terenach o wystarczającej koncentracji ludności, czyli tam gdzie budowa kanalizacji jest opłacalna.

Celem realizacji projektu pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska, czyli spełnienia wymogów dyrektyw w sprawie ścieków komunalnych 91/271/EWG.

Oznacza to konieczność osiągnięcia standardów jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi a szczególnie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego.

Celem bezpośrednim przedsięwzięcia jest:

 • ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego

 • uniknięcie kar, poprzez osiągnięcie odpowiedniego efektu ekologicznego oczyszczania ścieków bytowo ? gospodarczych

 • zapewnienie mieszkańcom dostarczenie wody i odbioru ścieków zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W ramach projektu pn.: ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? zostaną zrealizowane następujące kontrakty:

Kontrakt R1A - ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko? Głównym zadaniem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacyjnych o długości 4,85 km, z czego 3,60 km stanowić będzie sieć kanalizacyjna grawitacyjna, natomiast 1,25 km będzie to kanalizacja tłoczna. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie również 7 przydomowych przepompowni ścieków, oraz zostaną wybudowane 2 sieciowe przepompownie ścieków, PS33 w m. Kamień oraz PS34 w m. Morsko. Wartość przedsięwzięcia to 4.346 650,47 zł. Umowa została zawarta z firmą Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Jacek Matuszczak z Międzyrzecza.

Kontrakt U1A ? ?Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn. ?Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej, ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko?. Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Wartość Inżyniera Kontraktu, to 50 000,00 zł netto (61 000,00 zł brutto). Firma, która została Inżynierem Kontraktu na Kontrakcie R1A to Projektowanie i Nadzór Instalacyjno ? Inżynieryjny z Zielonej Góry.

Kontrakt U1B ? ?Pełnienie funkcji Inżyniera dla projektu ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Wartość Inżyniera Kontraktu, to 530 000,00 zł netto (651 900,00 zł brutto). Firma, która została Inżynierem Kontraktu na Kontrakcie R1B+R2 to SAFEGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontrakt R1B+R2 - ?Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel? polegającej na skanalizowaniu prawobrzeżnej części gminy.
Długość nowo budowanej kanalizacji to ponad 28 km sieci, to budowa 22 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków.
W tym:

 1. Osiecznica: 11 sieciowych przepompowni ścieków i 6 przydomowych przepompowni ścieków,

 2. Gostchorze: 4 sieciowe przepompownie ścieków,

 3. Radnica: 5 sieciowych przepompowni ścieków,

 4. Szklarka Radnica: 2 sieciowe przepompownie ścieków.

Wszystkie nieczystości odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim. 3400 mieszkańców gminy będzie miało możliwość podłączenia się do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.
Wartość przedsięwzięcia to 15 220 176,40 zł netto (18 720 816,97 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą EkoWodrol z Koszalina.

Kontrakt D1 - ?Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?. Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie na inteligentnym systemie monitorowania i zdalnego sterowania pracą przepompowni ścieków w trybie on-line w oparciu o technologię GPRS i Internet. Zmodernizowany system sterowania i wizualizacji, charakteryzować się będzie pełną otwartością i skalowalnością, umożliwiając powiązanie systemów sterowania przy dalszych etapach rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego.
Modernizacja ta dotyczyć będzie warstwy programowej, zakładając docelowo zastosowanie i wykorzystanie tylko jednego oprogramowania, stanowiącego jednolity interfejs operatorski dla obsługi wszystkich już zautomatyzowanych obszarów i obiektów przynależnych do oczyszczalni ścieków. Działania te pozwolą na wyeliminowanie błędów w systemie sterowania oczyszczalni ścieków, a tym samym zapewni kontrolę jej pracy. Umożliwi to również sterowanie w sposób w pełni kontrolowany i zsynchronizowany poszczególnymi urządzeniami w zależności od ilości i jakości dopływających ścieków. Zakresem modernizacji objęte są 23 istniejące przepompownie ścieków o różnych parametrach technicznych.
Wartość inwestycji to 312 731,00 zł netto (384 659,13 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą Ecol- Unicon Sp. z o.o. z Gdańska.

Kontrakt R3 - ?Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW) obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi?. Inwestycja będzie polegała na zwodociągowaniu wszystkich odbiorców znajdujących się na obszarze lewobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie. W celu obsłużenia całej aglomeracji konieczne jest wykonanie nowych odcinków sieci wodociągowej, a w celu zagwarantowania ciągłego dostarczania wody w odpowiedniej jakości konieczna jest modernizacja i rozbudowa systemu uzdatniania i dystrybucji wody w poszczególnych wsiach.
Stan techniczny sieci wodociągowej jest bardzo zróżnicowany, głównie ze względu na wiek. Odcinki funkcjonującej sieci wodociągowej budowane były w latach 70, 80 i 90 ubiegłego wieku. Materiał jakie wtedy stosowano to żeliwo, stali i azbesto ? cement. W chwili obecnej wykazują duże skorodowanie, awaryjność, a w przypadku sieci z rur azbesto ? cementowych stwarzają zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Również na dzień dzisiejszy stwierdza się niezadowalającą wydajność istniejących stacji uzdatniania wody ( SUW) dla zapewnienia ciągłego dostarczania wody w odpowiedniej jakości dla istniejących odbiorców we wsiach Retno, Strumienno, Czarnowo i Sarbia.
Aby zniwelować powyższe niedobory oraz poprawić jakość dostarczanej wody należy wybudować około 50 km nowej sieci wodociągowej. W tym:

 • 23 km sieci magistralnej pomiędzy miejscowościami: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo, Sarnie Łęgi

 • 8 km nowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Nowy Raduszec, Brzózka, Sarnie Łęgi

 • zmodernizowanie 19 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Retno, Czarnowo, Wężyska

 • Ponadto przedsięwzięcie obejmuje:

  • rozbudowę i modernizację SUW Wężyska

  • likwidację SUW Retno

  • likwidację SUW Czarnowo

Dzięki realizacji tej inwestycji podwyższone zostaną standardy zaopatrzenia w wodę mieszkańców w miejscowościach Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo i Sarnie Łęgi.
Wartość przedsięwzięcia to 5 790 000,00 zł netto (7 121 700,00 zł brutto). Umowa została zawarta z konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe ?Szpakowski? Wojciech Szpakowski z siedzibą w Sulechowie oraz Zakład Projektowo ? Usługowy ?PROJFIT? z siedzibą w Zielonej Górze.

Kontrakt R4 - ?Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie?. Celem inwestycji jest rozwiązanie dostawy wody pitnej do miejscowości Łochowice, Bielów, Czetowice, Kamień oraz Krosno Odrzańskie ul. Szosa Poznańska. Aby uniknąć pompowania wody pitnej ze Stacji Uzdatniania Wody Czetowice do miejscowości Czetowice, Bielów oraz Łochowice powstanie nowy zbiornik wody pitnej przy ul. Działkowca w Krośnie Odrzańskim, który będzie działał na zasadzie wieży ciśnień. Zbiornik wody będzie zasilany z SUW Krosno Odrzańskie.
Również aby zapewnić odpowiednie ciśnienie oraz ciągłość dostawy wody
w miejscowości Kamień oraz na ul. Szosa Poznańska Krosno Odrzańskie, zostanie wybudowany zbiornik wody w najwyższym punkcie przy ul. Szosa Poznańska. Zbiornik wody zasilany będzie ze Stacji Uzdatniania Wody Gostchorze. Aby zabezpieczyć odpowiednie parametry wydajności Stacji Uzdatniania Wody Gostchorze będzie zmodernizowany min. zestaw hydroforowy, oraz filtry. Wartość przedsięwzięcia to 1 805 691,06 zł netto (2 221 000,00 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą Eko Wodrol z Koszalina.

Kontrakt U2 - ?Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktu R3 i R4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I, nr POIS.01.01.00-00-248/10?. Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi żółty FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Inżynier będzie sprawował nadzór nad:

 • budową około 56 km sieci wodociągowej,

 • budową dwóch zbiorników wody każdy o pojemności 150 m3,

 • modernizacji dwóch stacji uzdatniania wody w m. Wężyska oraz Gostchorze,

 • likwidacji trzech stacji uzdatniania wody w m. Retno, Czarnowo, Czetowice.

W wyniku realizacji tych zadań dostęp do sieci wodociągowej uzyskają już wszyscy mieszkańcy Gminy Krosno Odrzańskie oraz nastąpi poprawa stabilności i jakości zaopatrzenia w wodę we wszystkich miejscowościach objętych zadaniami.
Wartość Inżyniera Kontraktu, to 200 000,00 zł netto (246 000,00 zł brutto). Firma, która została Inżynierem Kontraktu na Kontraktach R3 i R4 to Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska ? Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim.

Kontrakt D2 ? ?Zakup pojazdu asenizacyjnego ? specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu ? Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Zakup specjalistycznego pojazdu jest ściśle związany zakresem projektu pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I? Samochód asenizacyjny będzie służył do prac bieżących związanych z obsługą, eksploatacją, remontami sieci oraz przepompowni ścieków. Będzie również pomocny przy montażu podłączeń do sieci kanalizacyjnej oraz naprawy rurociągów i studni kanalizacyjnych. Zakup pojazdu zapewni i umożliwi szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich pompowni ścieków. Wartość pojazdu to 647 500,00 zł netto (796 425,00 zł brutto). Firma, która będzie realizowała zamówienie to POLCAB N Gamoń Spółka Jawna z siedzibą w Rybiku.

Kontrakt D3 ? ?Zakup pojazdu pogotowia wod ? kan typu ?mini-van? do obsługi sieci wodociągowej wybudowanej w ramach projektu?. Samochód pgotowia będzie służył do prac bieżących związanych z obsługą, eksploatacją, remontami sieci oraz przepompowni ścieków. Zakup pojazdu zapewni i umożliwi szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania.
Wartość pojazdu to 79 144,07 zł netto (97 347,21 zł brutto). Firma, która będzie realizowała zamówienie to ANABO Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Kontrakt R5 - ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim? Zakres zadania obejmuje następujące obiekty:
- sieć wodociągową 287 m oraz 3 hydranty
- sieć kanalizacyjną 417m i 24 studzienki ?100
Wartość przedsięwzięcia to 591 996,25 zł netto (728 155,39 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą EkoWodrol z Koszalina.

Kontrakt U3 - ?Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania pn. ?Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ul. Parkowej w Krośnie Odrzańskim? (Kontrakt U3). Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Wartość Inżyniera Kontraktu, to 10 000,00 zł netto (12 300,00 zł brutto). Firma, która została Inżynierem Kontraktu na Kontrakcie R5 to Projektowanie i Nadzór Instalacyjno ? Inżynieryjny inż. Stanisław Żyłowski z siedzibą w Droszkowie.

Kontrakt R6 - ?Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w ?Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej? Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji obiektów:
- Punktu zlewnego ścieków dowożonych
- Budynku krat
- Piaskownika PISTA
- Piaskownika podłużnego
- Zbiornika retencyjnego ścieków
- Pompowni głównej
- Instalacji napowietrzania wraz z dmuchawami i dyfuzorami
- Zagęszczacza osadów
- Instalacji przeróbki osadów
- Magazynu składowania osadu odwodnionego, skratek i zanieczyszczeń mineralnych
- Budynku zaplecza technicznego
Wartość przedsięwzięcia to 14 110 000,00 zł netto (17 158 500,00 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą EKOLOBUD S.A. z Suwałk.

Kontrakt R7 - ?Dostosowanie obiektów i systemu monitoringu Hydroforni Parkowa do potrzeb rozbudowanego systemu zaopatrzenia w wodę prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie? Zakres zadania obejmuje dostosowanie istniejącego obiektu hydroforni Parkowa do funkcji centralnego punktu zarządzania siecią wodociągową.
Wartość przedsięwzięcia to 2 202 000,00 zł netto (2 708 460,00 zł brutto). Umowa została zawarta z firmą FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia

Kontrakt U4 - ?Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktów R6 i R7 w ramach projektu uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie etap I?. Głównym celem zadania jest pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi Warunkami Kontraktowymi FIDIC, a w szczególności prowadzenie kompleksowo nadzoru, monitoringu i kontroli wykonywanych Kontraktów na Roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym.
Inżynier kontraktu sprawuje niezbędną kontrolę jakości wykonywanych robót oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego.
Wartość Inżyniera Kontraktu, to 238 000,00 zł netto (292 740,00 zł brutto). Firma, która została Inżynierem Kontraktu na Kontraktach R6 i R7 to SAFEGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Kontrakt D4 - Zakup koparko-ładowarki dla potrzeb gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?. Wartość pojazdu to 335 000,00 zł netto (412 050,00 zł brutto). Firma, która zrealizowała zamówienie to POLCAB N Gamoń Spółka Jawna z siedzibą w Rybiku.

Kontrakt D5 - Zakup mini-koparki z lawetą transportową. Wartość pojazdu to 96 700,00 zł netto (118 941,00 zł brutto). Firma, która zrealizowała zamówienie to INTERHANDLER Sp. z o.o. z Torunia. Pojazd jest fabrycznie nowy. Jest to mini-koparka na gąsienicach z lawetą transportową niezbędna dla poprawnego funkcjonowania infrastruktury wod-kan wytworzonej w wyniku realizacji projektu. W szczególności umożliwia szybkie usuwanie awarii sieci w lokalizacjach o utrudnionym dostępie, gdzie roboty ziemne dotychczas wykonywano ręcznie.

Kontrakt D6 - Zakup samochodu samowyładowczego do 3,5 tony. Wartość pojazdu to 130 000,00 zł netto (159 900,00 zł brutto). Firma, która zrealizowała zamówienie to POLCAB N Gamoń Spółka Jawna z siedzibą w Rybiku.

Zakupiony pojazd jest fabrycznie nowy. Posiada silnik o pojemności 2 299 cm? oraz normę emisji spalin EURO 5. Samochód jest wyposażony w skrzynię samowyładowczą o długości 3 280 mm i szerokości 2 100 mm. Wysokość burt wynosi 400 mm, zaś ładowność 820 kg. Wywrot skrzyni można sterować z kabiny oraz przy użyciu pilota na przedłużaczu. Samochód samowyładowczy o całkowitej masie do 3,5 tony zakupiony został dla potrzeb pogotowia wodno-kanalizacyjnego do usuwania awarii. Umożliwi szybką reakcję na zgłoszenia awarii i sprawną interwencję celem ich usuwania oraz właściwy poziom remontów sieci i budowę nowych przyłączy dla nowych użytkowników zaprzestawszy kosztownego wypożyczania tego sprzętu.

Kontrakt D7 - Zakup spektrometru ICP-OES z dodatkowym wyposażeniem. Wartość pojazdu to 384 000,00 zł netto (472 320,00 zł brutto). Firma, która zrealizowała zamówienie to PerkinElmer Polska sp. z o.o z Krakowa.

Spektrometr ICP-OES z dodatkowym wyposażeniem opcjonalnym (mineralizatorem mikrofalowym) służy do stałego monitoringu osadów ściekowych wytwarzanych przez Oczyszczalnię Ścieków Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. w zakresie oceny ich składu. Urządzenie jest niezbędne dla systematycznego dokonywania pełnej analizy osadów ściekowych i kompostów, prowadzenia stałego monitoringu osadów ściekowych wytwarzanych przez Oczyszczalnię Ścieków KPWK Sp. z o.o., w zakresie oceny ich składu, jak też przydatności do przyrodniczego zagospodarowania, kontrolowania jakości ścieków i składu chemicznego materiałów i substancji używanych w technologiach stabilizacji osadów ściekowych, ich higienizacji i innych procesów jednostkowych. Spektrometria emisji optycznej ze wzbudzeniem w indukowanej plazmie ICP-OES pozwala oznaczyć jednocześnie średnio 70 pierwiastków w różnorodnych matrycach. Zalety techniki ICP-OES: umożliwia analizę zarówno jednego pierwiastka, jak i analizę wielopierwiastkową; duży zakres prostoliniowości wskazań obejmujący 4-5 rzędów wielkości stężenia; pozwala oznaczać zarówno składniki główne, jak i śladowe w tej samej próbce; nie używa się elektrod (brak zanieczyszczeń); granica wykrywalności w zakresie 0,1-10 ?g/l; użycie polichromatora umożliwia oznaczenie ok. 60 pierwiastków w ciągu kilku minut; brak zakłóceń związanych z obecnością tlenu. Mineralizator zapewnia pełną dekompozycję badanego osadu ściekowego w warunkach uniemożliwiających jego wtórne zanieczyszczenie. Umożliwia dokonanie jednoczesnej mineralizacji kilku-kilkunastu próbek, w szybki i w pełni kontrolowany sposób zarówno pod względem regulacji temperatury i ciśnienia procesu.