Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Podpisaliśmy Umowę na zadanie pn. ?Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?

Dnia 1 lipca 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Krośnieńskim Przedsiębiorstwem Wodociągowo - Kanalizacyjnym Sp. z o. o. reprezentowanym przez Aleksandra Kozłowskiego ? Prezesa Zarządu a firmą Ecol- Unicon Sp. z o.o. z Gdańska, reprezentowaną przez Regionalnego Dyrektora Sprzedaży Marcina Chwirota na ?Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim? ?

 

Modernizacja na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim jest realizowana
w ramach przedsięwzięcia pn. ?Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie ? etap I?. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet I ?Gospodarka wodno ? ściekowa?, działanie 1.1. ?Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM?. Wysokość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej stanowi 85% wydatków kwalifikowanych (65,3% kosztów całości zadania).

 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków polegać będzie na inteligentnym systemie monitorowania i zdalnego sterowania pracą przepompowni ścieków  w trybie on-line w oparciu o technologię GPRS i Internet.

Zmodernizowany system sterowania i wizualizacji, charakteryzować się będzie pełną otwartością i skalowalnością, umożliwiając powiązanie systemów sterowania przy dalszych etapach rozbudowy i modernizacji systemu kanalizacyjnego.

Modernizacja ta dotyczyć będzie warstwy programowej, zakładając docelowo zastosowanie i wykorzystanie tylko jednego oprogramowania, stanowiącego jednolity interfejs operatorski dla obsługi wszystkich już zautomatyzowanych obszarów i obiektów przynależnych do oczyszczalni ścieków. Działania te pozwolą na wyeliminowanie błędów w systemie sterowania oczyszczalni ścieków, a tym samym zapewni kontrolę jej pracy. Umożliwi to również sterowanie w sposób w pełni kontrolowany i zsynchronizowany poszczególnymi urządzeniami w zależności od ilości i jakości dopływających ścieków

Ujednolicenie systemu sterowania pozwoli również na łatwą eksploatację całego systemu kanalizacyjnego dzięki wizualizacji pracy poszczególnych przepompowni ścieków. Działania te zminimalizują czas wykrycia awarii i usunięcie usterki, a tym samym ograniczą niepożądane oddziaływanie systemu kanalizacyjnego na środowisko naturalne w fazie eksploatacji.

Zakresem modernizacji objęte są 23 istniejące przepompownie ścieków o różnych parametrach technicznych. Roboty montażowe będą trwały 3 miesiące od momentu podpisania umowy.

 

Podpisanie Umowy na  ?Modernizację systemu sterowania i wizualizacji na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim?