Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Szukamy pracownika na stanowisko - Specjalista ds. Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Prezes Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Komunalnego Sp. z o.o.                       w Krośnie Odrzańskim ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista ds. Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Miejsce pracy: Krosno Odrzańskie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Data udostępnienia: 05.07.2024 r.

Ogłoszono dnia: 05.07.2024 r.

Termin składania dokumentów: 11.07.2024 r.

Nr ogłoszenia: 1/2024

Id ogłoszenia: KPWK/185/2024

Zlecający: Kierownik Inwestycji i Planowania

 

 1. Wymagania w stosunku do kandydatów:
 2. Wymagania niezbędne:
 3. Wykształcenie – minimum średnie, mile widziane wyższe, kierunkowo związane z branżą wod-kan./
 4. Minimum 2-letni staż pracy w przypadku posiadania wykształcenia średniego.
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 6. Obywatelstwo polskie.
 7. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Nieposzlakowana opinia.
 9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 10. Znajomość zagadnień technicznych związanych z gospodarką wodociągową i kanalizacyjną.
 11. Umiejętność obsługi komputera (pakiet Office), Internetu oraz urządzeń biurowych.
 12. Wymagania dodatkowe:
 13. Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
 14. Wysoka kultura osobista i postawa etyczna.
 15. Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole, dobra
  organizacja na powierzonym stanowisku pracy.
 16. Wysoki poziom kompetencji w komunikacji z odbiorcami usług Spółki w kontaktach bezpośrednich jak również w korespondencji pisemnej.
 17. Dobra znajomość i orientacja w terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
 18. Znajomość regulacji i przepisów prawnych, a w szczególności ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanym na stanowisku pracy.
 19. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub posiadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w specjalności budowlanej lub instalacyjnej będą dodatkowym
  atutem.

 

 1. Do zakresu wykonywanych obowiązków na stanowisku będzie należało m.in.:

 

 1. Opracowywanie i wydawanie warunków technicznych:

- przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

- budowy/przebudowy urządzeń, obiektów i sieci i/lub przyłączy wodociągowych i/lub
   kanalizacyjnych,

- sporządzanie załączników graficznych do wydawanych warunków technicznych przyłączenia.

 1. Opiniowanie i dokonywanie uzgodnień branżowych dot. dokumentacji projektowych związanych
  z planowanymi inwestycjami w rejonie istniejących sieci wod-kan na terenie gminy Krosno
  Odrzańskie.
 2. Merytoryczne rozpatrywanie spraw związanych z zakresem ww. tematów prowadzonych w dziale. Przygotowywanie pism, zestawień, analiz i innych dokumentów związanych z prowadzonymi
 3. Bezpośrednia obsługa klientów, udzielanie informacji klientom w zakresie możliwości przyłączenia się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej oraz innych spraw związanych z kwestiami
 4. Obsługa programów systemowych UNISOFT, GIS, Microsoft Office w zakresie realizacji ww.
  obowiązków i obsługi kontrahentów Spółki.
 5. Przygotowanie korespondencji firmowej do prowadzonych spraw oraz prowadzenie dokumentacji bieżących spraw realizowanych w ramach zakresu obowiązków pracownika.
 6. Współpraca z pozostałymi działami Spółki na potrzeby rzetelnej realizacji ww. obowiązków oraz
  komórkami organizacyjnymi Gminy Krosno Odrzańskie.
 7. Prowadzenie sprawozdawczości w ramach objętych zakresem obowiązków.
 8. Współpraca merytoryczna w dziale zwłaszcza przy przygotowywaniu inwestycji realizowanych przez Spółkę.
 9. Współpraca przy tworzeni i realizacji kampanii promocyjnych i edukacyjno–ekologicznych
  realizowanych przez Spółkę.
 10. Współpraca z organami kontrolnymi.
 11. Odpowiedzialność za powierzone mienie.
 12. Archiwizacja prowadzonych spraw i dokumentacji.

 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Stanowisko biurowe.

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

Godziny pracy: 7:00-15:00.

 

 1. W zamian oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku 
 • Wynagrodzenie wzbogacone o system premiowy kwartalny
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Pracowniczy Program Emerytalny
 • Pakiet socjalny - m.in. dopłata do wypoczynku, zapomogi świąteczne
 • Szkolenia podnoszące kwalifikacje - stawiamy na Twój rozwój
 • Wynagrodzenie miesięczne – od 5.500,00 zł brutto

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

ponad 6%

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 3. List motywacyjny.
 4. CV - Curriculum Vitae.
 5. Kopie dokumentu potwierdzającego wykształcenie.
 6. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 8. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe.
 9. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 10. Oświadczenie o braku przeciwskazań do pracy.
 11. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

CV i List motywacyjny należy opatrzyć klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez KPWK Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r poz. 1781)

 

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 1. Termin:

2024-07-11

godzina 15:00

 

 1. Sposób:

Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 

„Nabór na stanowisko Specjalista ds. Infrastruktury Wodociągowej i Kanalizacyjnej”

 

osobiście w Sekretariacie w Krośnie Odrzańskim lub listownie na adres:   Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Komunalne Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.07.2024 r. do godziny 15:00.

 

W przypadku wysłania dokumentów pocztą, liczy się data wpływu oferty do KPWK Sp. z o.o.  w Krośnie Odrzańskim.

 

 1. Miejsce:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Komunalne Sp. z o.o.  w Krośnie Odrzańskim

 1. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy
kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie: kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać telefonicznie: 68 383 36 74.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

 1. Informacje o administrowaniu danymi osobowymi:

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., reprezentowane przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 23 w Krośnie Odrzańskim.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt
  do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. Podstawą prawną przetwarzania są:
 • przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych określonych w szczególności w art. 221 kodeksu pracy;
 • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego. Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja;
 • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające
  z przepisów prawa.
 1. Dane osobowe Pana/Pani mogą być udostępnianie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przez nie upoważnionym oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz administratora.
 2. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji,
   a w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej zgody. Powyższe nie ma zastosowania, w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w tym z tytułu dyskryminacji.
 3. Przysługuje Pani/Panu:
 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach),
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie
  przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, koniecznym dla potrzeb udziału w procesie rekrutacji a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, o których mowa w
  Kodeksie Pracy oraz w oparciu o inne właściwe przepisy prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.