Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Ogłoszenie

 

 

Rada Nadzorcza Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp. z o.o. ogłasza postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdania Spółki za okres 01.01.2014 ? 31.12.2014 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki..

 

Dane informacyjne dotyczące Spółki:

Średnie zatrudnienie według stanu na dzień 31.12.2013 oraz na dzień 30.10.2014 ? ?54? etatów

Wartość aktywów na dzień 31.12.2013 oraz na dzień 31.10.2014 ? ?31 931 269,38, 54 849 606,64 zł

Wysokość przychodów w 31.12.2013 r. na dzień 31.10.2014 - 5 974 550,93, 6 132 843,47

W dniu 31.12.2014 r. zakończy się 6 rok obrotowy Spółki.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spółce, warunków i oczekiwań wobec biegłego rewidenta można kontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 z Głównym Księgowym Tel. ?..683833671.................

 

Termin i miejsce składania ofert:

Pisemne oferty należy przesłać do dnia 31 marca 2015 roku na adres Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o., 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie ?oferta na badanie sprawozdania finansowego KPWK za 2014 rok?.

 

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

Miejsce przeprowadzenia badania: siedziba Spółki

Oferta biegłego rewidenta powinna zawierać:

- informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, o wpisie do rejestru biegłych rewidentów, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do zbadania sprawozdań finansowych, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów;

- aktualny odpis z rejestru sądowego i NIP

- oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym;

- cenę brutto za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie pisemnej opinii i raportu uzupełniającego opinię biegłego rewidenta

- określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadanych uprawnień

- projekt umowy

- wykaz badanych w okresie ostatnich 3 lat spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.