Ogłoszenie - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Utworzono: wtorek, 24, wrzesień 2019 09:40

                                             Krosno Odrzańskie, 24.09.2019 r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

 

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

1.1. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony.

 

2.Przedmiot Zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:  „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej”

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 73 obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf, moc umowną i rodzaj energii elektrycznej przedstawia załącznik nr 5 do SOWPN, natomiast charakterystykę energetyczną obiektów – przedstawia załącznik nr 4 do SOWPN.

3. Wspólny słownik zamówienia.

Główny przedmiot zamówienia: 09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Dodatkowy przedmiot zamówienia: 65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6. Wielkość zamówienia.

Szacunkowa wielkość zamówienia bez VAT:

7. Czas trwania zamówienia lub termin  realizacji.

- od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.

8.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

8.1 Warunki dotyczące zamówienia

a) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 40.000,00 PLN.

9. Warunki udziału.

Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

a)    wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b)   wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej,  musi posiadać podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

A.               W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  należy przedłożyć:

1.      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru na załączniku nr 2 do SOWPN (oryginał);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie
.

2.      Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3.      Oświadczenie Wykonawcy, iż posiada Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy.

1.                 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.3. Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamówienia.

1. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. Zamawiający wykluczy tego Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U z 2016. poz. 1574 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U 2016. poz.2171 ze zm.).

10. Kryteria oceny ofert:  cena -100%.

11. Znak sprawy: P/2/2019

12. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego zgodnie z zapisami działu XIV SOWPN  do dnia 8 października 2019 r. do godz. 10:00

13. Warunki otwarcia ofert: 8 października 2019 r. o godz.   10:30

14. Specyfikację przetargu można pobrać na stronie internetowej zamawiającego: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl w zakładce Przetargi sektorowe W przypadku braku dostępu do Internetu na pisemny wniosek wykonawcy, złożony osobiście, przesłany za pośrednictwem poczty na adres zamawiającego lub faksem, z podaniem znaku sprawy postępowania oraz adresu wykonawcy, na jaki mają być przesłane.

15. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

W sprawach związanych z przedmiotowym zamówieniem należy kontaktować się z Panią  Beatą Purulczyk, nr tel.: 725 161 253, faks (+48 68) 359 91 21. W sprawach procedur postępowania należy kontaktować się: Damian Miech nr tel.(+48 68) 3833672, faks (+48 68) 3599121. Godziny pracy zamawiającego: 7: 00 – 15: 00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

16.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

17.Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie zgodnie z postanowieniami działu XXI zawartymi w specyfikacji (SOWPN).

  

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (0.Ogłoszenie.doc)0.Ogłoszenie.doc[ ]51 kB
Download this file (1.Specyfikacja_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.doc)1.Specyfikacja_Kompleksowa dostawa energii elektrycznej[ ]161 kB
Download this file (2.Formularz ofertowy_ owiadczenia_załączniki do SOWPN.doc)2.Formularz ofertowy_ owiadczenia_załączniki do SOWPN.doc[ ]200 kB
Download this file (3.Zał. NR 4 do SOWPN_OPZ_Charakterystyka energ..xls)3.Zał. NR 4 do SOWPN_OPZ_Charakterystyka energ[ ]64 kB
Download this file (4.Zał. NR_5_do SOWPN_OPZ_Obiekty zam._wartości.xls)4.Zał. NR_5_do SOWPN_OPZ_Obiekty zam._wartości[ ]74 kB