Wyjaśnienia (nr 3) oraz ZMIANA Treści SOWPN_ 28.01.2019

Utworzono: poniedziałek, 28, styczeń 2019 15:16

Krosno Odrzańskie, 28.01.2019 r.

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Dotyczy: Wyjaśnienia oraz zmiana treści SOWPN w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie”, znak sprawy: P/1/2019

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

 

Treść zapytania:

 

Pyt.1.

SOWPN część III OPZ Ust. 2 pkt. 3 oraz Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.01.2019 Pyt. 4.

Z uzyskanej odpowiedzi wnioskujemy, że Zamawiający oczekuje, aby żywotność baterii, czyli czas jej całkowitego użytkowania, zanim konieczna będzie wymiana na nową, wyniesie 10 lat. De facto Zamawiający oczekuje zatem gwarancji na baterię na okres 10 lat. Pragniemy zwrócić uwagę, że obecnie gwarancje na baterie, czyli ogniwa litowo-jonowe (zapewniające największą trwałość i pojemność), ich producenci udzielają na okres od 6 do 12 miesięcy. Mając na uwadze konstrukcję ogniw, zachodzące w nich procesy chemiczne i fizyczne oraz różne warunki użytkowania, nikt nie jest w stanie zagwarantować dłuższego okresu odpowiedzialności. Praktyka i doświadczenia oraz deklaracje producentów pokazują, że okres trwałości baterii może osiągnąć okres 10 lat. Nie jest jednak możliwe udzielenie gwarancji na ten okres. Użytkowanie baterii w tak długim czasie zawsze jest obarczone ryzykiem użytkownika. Jako Wykonawca możemy zapewnić, że poziom zapotrzebowania naszej nakładki na energię jest tak niski, że zasób energetyczny wykorzystywanej przez nas baterii powinien wystarczyć na 11 lat jej nieprzerwanej pracy. Nie możemy jednak zagwarantować trwałości baterii w tak długim okresie czasu, bo na nią ma wpływ bardzo wiele różnych niezależnych od Wykonawcy czynników zewnętrznych.

W związku z powyższym proponujemy usunięcie zapisu dotyczącego żywotności baterii lub nadanie mu brzmienia, że żywotność baterii stanowi deklarację Wykonawcy o tym, że pojemność baterii używanej w nakładce powinna wystarczyć na okres pracy 10 lat i nie jest rozumiana jako gwarancja.  Czy Zamawiający zgodzi się na taką modyfikację?

Odpowiedź na Pyt.1.:  Zmiana treści SOWPN

Pyt.2.

SOWPN Część II Wzór Umowy oraz Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.01.2019 Pyt. 5.

Z uzyskanej odpowiedzi wnioskujemy, że Zamawiający nie wymaga zapewnienia przez Wykonawcę usług serwisu pogwarancyjnego. Czy dobrze rozumiemy, że po upływie okresu gwarancji Zamawiający nie oczekuje od Wykonawcy utrzymania systemu i serwisu nakładek w ramach usługi serwisu pogwarancyjnego? Czy Zamawiający potwierdza?

Odpowiedź na Pyt.2.: 

Zamawiający umowę na usługę serwisową zawrze po upływie okresu gwarancyjnego w odrębnej umowie.

Pyt.3.

SOWPN Część III OPZ, Ust. 2, pkt. 27 oraz Wyjaśnienia Zamawiającego z dnia 24.01.2019 Pyt. 9. Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że Wykonawca jest zmuszony do każdorazowego wysyłania nowej nakładki lub innego urządzenia baz żadnej możliwości weryfikacji poprawności ich działania w przypadku podejrzenia wady. Jest to niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami postępowań gwarancyjnych i zwiększa koszty oferty. W związku z tym oraz w związku z zapisami SOWPN Część II Wzór Umowy §6 ust.5. prosimy o modyfikację zapisu SOWPN Część III OPZ, Ust. 2, pkt. 27, umożliwiając Wykonawcy najpierw otrzymanie wadliwej nakładki i weryfikację poprawności jej pracy a następnie naprawę lub wymianę na nową, w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia jej do serwisu Wykonawcy. Czy Zamawiający zgodzi się na taką modyfikację?

Odpowiedź na Pyt.3.:  Zmiana treści SOWPN.

 

 

Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie wprowadza następujące Zmiany Treści Specyfikacji ogólnych warunków przetargu nieograniczonego:

 

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2. ,ppkt 3) zapis brzmiał:

 „3) żywotność baterii nakładki wyniesie minimum 2 okresy legalizacyjne wodomierza, tj. min. 10 lat od pierwszego odczytu dokonanego z zastosowaniem nakładki wskazanego przez system przy transmisji danych;”

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2. ,ppkt 3). zapis otrzymuje następujące brzmienie:

 „żywotność baterii: stanowi Deklaracja Wykonawcy lub Producenta o tym, że pojemność baterii używanej w nakładce powinna wystarczyć na okres pracy min. 10 lat i nie jest rozumiana jako gwarancja. Deklarację o której mowa należy złożyć wraz z ofertą Wykonawcy.

 

 

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2. ,ppkt 27) zapis brzmiał:

 „27) w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia awarii nakładki lub innego urządzenia Wykonawca dokonał, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, na własny koszt dostarczenia nowego urządzenia (nakładka, innego urządzenia) w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia. Po otrzymaniu wymaganego urządzenia Zamawiający własnymi siłami dokona wymiany. Nowe urządzenie (nakładka, inne urządzenie) podlegać będzie takim samym warunkom gwarancji, jak urządzenie zdemontowane, które uległo awarii w okresie obowiązywania gwarancji.”

w  części III SOWPN Opis przedmiotu zamówienia w pkt. 2. ,ppkt 27). zapis otrzymuje następujące brzmienie:

 „w okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia awarii nakładki lub innego urządzenia Wykonawca dokonał, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, na własny koszt naprawy urządzenia lub wymiany na nowe w przypadku gdy naprawa nie jest możliwa (nakładka, innego urządzenia) w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Zamawiający własnymi siłami dokona demontażu i ponownego montażu urządzenia. Naprawione lub nowe urządzenie (nakładka, inne urządzenie) podlegać będzie takim samym warunkom gwarancji, jak urządzenie zdemontowane, które uległo awarii w okresie obowiązywania gwarancji”

 

 

w  części II SOWPN Wzór umowy w § 6., pkt 5. zapis brzmiał:

 W przypadku ujawnienia wady nakładki w trakcie okresu gwarancyjnego, Zamawiający ją zdemontuje i zgłosi ten fakt Wykonawcy, a Wykonawca odbierze ją od Zamawiającego na swój koszt i dostarczy naprawioną lub nową nakładkę w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia.

w  części II SOWPN Wzór umowy w § 6. ,pkt 5.  zapis otrzymuje następujące brzmienie:

 

„W okresie obowiązywania gwarancji Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia awarii nakładki lub innego urządzenia Wykonawca dokonał, po wcześniejszym wezwaniu przez Zamawiającego, na własny koszt naprawy urządzenia lub wymiany na nowe w przypadku gdy naprawa nie jest możliwa (nakładka, innego urządzenia) w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy na koszt Zamawiającego. Zamawiający własnymi siłami dokona demontażu i ponownego montażu urządzenia. Naprawione lub nowe urządzenie (nakładka, inne urządzenie) podlegać będzie takim samym warunkom gwarancji, jak urządzenie zdemontowane, które uległo awarii w okresie obowiązywania gwarancji”

 

W związku z powyższymi zmianami treści SOWPN, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

w  części I SOWPN - Instrukcja dla wykonawców w dziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1. oraz  pkt 2., zapis brzmiał:

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 – sekretariat, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 9:30. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty na miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada wykonawca.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i zaadresować na:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o.

ul. Wiejska 23

66 – 600 Krosno Odrzańskie

i opisać następująco:

„Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie” nie otwierać przed dniem  31 stycznia 2019 r. przed godz. 09:45

 

w  części I SOWPN - Instrukcja dla wykonawców w dziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 1. oraz pkt 2., zapis otrzymuje następujące brzmienie:

 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 – sekretariat, w terminie do dnia 5 lutego 2019 r. do godz. 9:30. Godziny pracy sekretariatu: od 7:00 do 15:00 – od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy. Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty na miejsce i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, a nie data nadania. Za dostarczenie oferty w terminie przez pocztę lub kuriera do wskazanego miejsca odpowiada wykonawca.

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i zaadresować na:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Komunalne Sp. z o. o.

ul. Wiejska 23

66 – 600 Krosno Odrzańskie

i opisać następująco:

„Budowa systemu zdalnego odczytu na bazie zasobów wodomierzowych KPWK Krosno Odrzańskie” nie otwierać przed dniem  5 luty 2019 r. przed godz. 09:45

 

 

w  części I SOWPN - Instrukcja dla wykonawców w dziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 6., zapis brzmiał:

„6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 – pokój nr 03, w dniu  31 stycznia 2019 r. o godz. 09:45.”

 

 

w  części I SOWPN - Instrukcja dla wykonawców w dziale XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt 6., zapis otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 – pokój nr 03, w dniu  5 lutego 2019 r. o godz. 09:45."

 

Pozostałe zapisy SOWPN pozostają bez zmian.

 

                                                                                 Prezesa Zarządu

                                                                                Aleksander Kozłowski

 

Załączniki:
Download this file (Wyjaśnienia nr 3  oraz ZMIANA Treści SOWPN_ 28.01.2019.docx)Wyjaśnienia oraz zmiana treści SOWPN w postępowaniu pn.: Budowa systemu zdalnego[ ]22 kB