Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 10.08.2018 r.

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

             W związku z prowadzeniem przez KPWK Sp. z o.o. w Krośnie Odrzańskim, postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, znak sprawy: P/2/2018,  zawiadamia:

                                                                      

Informuję, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”, jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki SOWPN wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Złote Runo Sp. z o.o., ul. Koszykowa 59/2, 00-660 Warszawa

 

z ceną brutto zamówienia 721 369,91  PLN (słownie: siedemset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 91/100 PLN),

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert:

  1. Cena = 60% - ww. Wykonawca otrzymał największą liczbę punktów.
  2. Termin gwarancji = 40% - ww. Wykonawca otrzymał 10 punktów.

 

Całkowita liczba pkt jaka otrzymał Wykonawca wynosi: 70,00 pkt.

 

Informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu przyznano następującą punktację:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium

Złote Runo Sp. z o.o.

ul. Koszykowa 59/2

00-660 Warszawa

Kryterium: Cena – wynosi:  60,00 pkt.

Kryterium: Termin gwarancji – wynosi:  10,00 pkt.

 

Termin zawarcia umowy wyznaczono na dzień  16.08.2018 r. 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski