Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody

 

Krosno Odrzańskie, 11.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo -  Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33.

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony - zamówienie sektorowe, na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w KPWK Sp. z o.o.

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

 

2.1. Ogłoszenie również zostało upublicznione w bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

3.Przedmiot zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu:

Nazwa zamówienia na: „Dostawę urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody”

           

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody o średnicach nominalnych od DN = 15 mm do DN = 80 mm w ilości 3372 sztuk.

Szczegółowy zakres zamówienia  zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część III SOWPN).

 

3a. Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 

4. Wspólny słownik zamówienia.

Główny kod CPV: 38421000-2 - Urządzenia do pomiaru przepływu.

 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6a. Zamawiający nie przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających.

7. Czas trwania zamówienia lub termin  realizacji:

Termin rozpoczęcia zamówienia: od dnia zawarcia umowy.

 Termin wykonania  całości  przedmiotu zamówienia do dnia 30 kwietnia 2019 r. w podziale na  trzy transze:

- I transza  do 2018-09-30;

- II transza  do 2019-01-30;

- III transza  do 2019-04-30.

 

8. Warunki dotyczące zamówienia

a) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający, żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium: 15.000,00 PLN

9. Warunki udziału.

Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

 

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)     posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

     

      Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3  do  SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

     

2)     posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.:

     

       Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże że:

       w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizował, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również należycie realizuje co najmniej dwie dostawy (udokumentowane) urządzeń do pomiaru przepływu zimnej wody łącznie  o wartości  200.000,00 brutto.

 

      W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.2) niniejszej SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

 

3)     dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3  do  SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

 

4)     sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

       a) w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 150.000,00 PLN lub jej równowartość w walucie.

      Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ten sam kurs przeliczeniowy zamawiający przyjmuje przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

      b) Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w wysokości 200.000,00 PLN.

                  W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty wymienione w punkcie VI.A.3) i VI.A.4) niniejszej IDW.

      Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. (Zamawiający dołączył  do IDW wzór zobowiązania:  załącznik Nr 4)

3. Zamawiający uzna warunki za spełnione, gdy:

      1) Wykonawca przedłoży wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty;

      2) przedłożone dokumenty będą zgodne z wymogami.

 

9.1.1. Zamawiający wykluczy  z postepowania wykonawcę:

1)  w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (z Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)

2). Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

9.2  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

 

  1. W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw
o wykluczeniu, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).

2) Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający dopuszcza załączenie protokołów zdawczo-odbiorczych bez uwag.

      Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru     stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) Aktualna polisa (opłacona) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN lub jej równowartość wg kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień, w którym opublikowano  ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego, ważną co najmniej w dniu składania oferty.

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, Wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.).

5.) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie, nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

5.1. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku ww. powiązań według wzoru załączonego do niniejszego SOWPN – Załącznik nr 5.

5.2.Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych należy przedłożyć w oryginale lub uwierzytelnionej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez organ równorzędny w świetle obowiązujących przepisów. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

5.3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, zostanie on wykluczony z udziału w niniejszym postępowaniu.

 

SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

6. Urządzenia muszą być zgodne z:

a) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2007 nr 209 poz. 1513)

b) rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. 2017 poz. 969) i powinny odpowiadać wymaganiom normy (PN-ISO 4064 lub PN-EN 14154).

6.1. Urządzenia te muszą spełniać aktualne zatwierdzenie typu EWG lub certyfikat badania typu WE według MID obowiązujące na terenie całej UE. Dopuszcza się zatwierdzenie krajowe ważne wyłącznie w Polsce. Wymagane jest załączenie jednego z wymienionych wyżej dokumentów do oferty wraz z tłumaczeniem, przez tłumacza przysięgłego na język polski, jeśli dokument jest w języku obcym.

 

W przypadku, gdy wykonawca, oświadczając, że spełnia warunki udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (podwykonawcy), zamawiający żąda przedstawienia przez wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. VI.B podpisanych przez te podmioty [wykonawca nie podpisuje dokumentów składanych przez te podmioty].

 

B.         Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy w celu potwierdzenia braku podstaw  wykluczenia Wykonawcy z udziału w postepowaniu.

1.            Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – Zamawiający samodzielnie pobierze dokument z właściwego rejestru;

 

C.         Wykonawcy zagraniczni:

1)         Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale VI.B pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

 

2)         Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

      W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie i dokumenty składa każdy z wykonawców oddzielnie.

 

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca podlega odrzuceniu z postępowania zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według formuły: spełnia – nie spełnia.

Dokumenty muszą być złożone wraz z ofertą w formie oryginałów lub kopii poświadczonych na każdej stronie dokumentu za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

      Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

10. Kryteria oceny ofert:

1.            Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

 

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Liczba pkt

1

Cena (C)

60 %

60 pkt

2

Termin gwarancji (TG)

40 %

40 pkt

 

Suma

100 %

100 pkt

 

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie osiągniętej liczby punktów w oparciu o ww. kryteria i ustaloną punktację:

 

2.            Cena (C) - waga 60 %

 

Punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według następującego wzoru:

      C  =

najniższa oferowana cena brutto

x 60

cena brutto oferty ocenianej

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do dziesiętnej części.

 

2.1. Termin gwarancji (TG)- waga 40 %

Ocena w kryterium termin gwarancji nastąpi w skali od 0 do 40 pkt. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w niniejszym kryterium wynosi 40 pkt.

Wykonawca zobowiązany jest podać oferowany okres gwarancji w formie liczby pełnych miesięcy.

Minimalny okres gwarancji, jaki może zaproponować Wykonawca, wynosi 24 miesięcy.

Za zaoferowanie okresu gwarancji:

36 miesięcy – wykonawca otrzyma 40 pkt

30 miesięcy – wykonawca otrzyma 20 pkt

24 miesięcy – wykonawca otrzyma 10 pkt

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 36 miesięcy, Zamawiający przyzna 40 punktów.

 

 2.2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SOWPN. Całkowita ilość punktów (P). zostanie obliczona wg wzoru: P = C + TG

11. Znak sprawy:  P/2/2018

12. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 -  sekretariat, w terminie do dnia  20.07.2018 r. do godz. 09:30.

13. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Wiejskiej 23 – pokój nr 03, w dniu  20.07.2018 r. o godz. 09:45.

14. Zamawiający udostępnia SOWPN na własnej stronie internetowej: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl, w zakładce Przetargi sektorowe, do dnia upływu terminu składania ofert.

Zamawiający przekaże SOWPN Wykonawcy wyłącznie na jego pisemny wniosek, w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do Zamawiającego. Specyfikacja przekazana zostanie nieodpłatnie.

15. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1.             W sprawach związanych z przedmiotowym zamówieniem należy kontaktować się z Panem Mariuszem Bodzoń, nr tel. 68 383 3674. W sprawach procedur postępowania należy kontaktować się z Panem Damianem Miech, nr tel. (+48 68) 383 36 72. Godziny pracy zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

2.            Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

16.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 

17. Zamawiający przewiduje zmianę zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, z którym podpisano umowę oraz określa warunki takiej zmiany:

 

1)       w zakresie terminu wykonania Umowy w razie wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,

2)      w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy:

                   a)       w razie zmiany ustawowej stawki podatku VAT – stosownie do zmiany tej stawki.

3)      gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

4)      zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

5)      Nie stanowi podstawy do zmiany umowy zmiana nazwy, adresu siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy oraz inne dane ujawnione w rejestrach publicznych oraz zmiana osób reprezentujących Zamawiającego lub Wykonawcę – w takim przypadku Strona zobowiązana jest do pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

 

18. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Projektu pn. „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego” , dla którego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Osi priorytetowej nr 2 „Rozwój cyfrowy”, działanie 2.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego”, Poddziałanie 2.1.1 „Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski