Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”, znak sprawy: 1/U/2019

Utworzono: poniedziałek, 02, grudzień 2019 11:55

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania paliwa za pomocą kart flotowych, rezygnując jednocześnie z konieczności prowadzenia asygnat (§ 1 ust.1. pkt 3) oraz § 5, § 6 ust. 2) i doda stosowny zapis w § 1 umowy? 

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw xxxxxxxxxx To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych łatwiej i szybciej organizują, a także rozliczają działalność logistyczną swoich firm.

Karta Flotowa. wyposażona jest w mikroprocesor, który umożliwia:

           kontrolowanie częstotliwości wizyt na stacjach paliwowych Koncernu,

           monitorowanie wartości zakupionego paliwa oraz innych towarów i usług,

           sprawdzanie stanu licznika kilometrów,

           elektroniczne zapisywanie informacji, np. o koncie do zaksięgowania transakcji,

           otrzymanie danych o transakcjach bezgotówkowych w postaci raportu lub pliku e-mail.

 

Wszystkie Karty Flotowe są zabezpieczone poufnym kodem identyfikacyjnym PIN, który znany jest jedynie ich użytkownikom i spełniają bankowe standardy zabezpieczeń. Wykonawca oferuje dwa rodzaje Kart Flotowych:

           kartę typu „K” – wystawianą imiennie na kierowcę

           kartę typu „S” – wystawianą na numer rejestracyjny pojazdu

Dla każdej karty Klient może określić - według własnych potrzeb - limity:

           ilości zakupionych paliw (limit dzienny, miesięczny wyrażony w litrach)

           wartości zakupionych produktów i usług (limit dzienny, miesięczny wyrażony w pln)

Na życzenie Klienta istnieje możliwość uruchomienia opcji obligującej użytkownika karty (kierowcę) do podawania przy każdym tankowaniu stanu licznika kilometrów lub numeru konta do księgowania transakcji.

Wykonawca po podpisaniu umowy udostępnia portal flotowy - interaktywny system, za pośrednictwem którego, przy indywidualnym przekazaniu loginu i hasła Zamawiający zarządza taborem samochodowym.

2. Czy Zamawiający zaakceptuje taryfikator opłat za wydanie kart i doda stosowny zapis do §  1 umowy?

* 0 zł netto za kartę nową,

* 10 zł netto za kartę dodatkową wydawaną w trakcie realizacji umowy

* 10 zł netto za kartę wymienną (na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od  zapisu w §5 ust. 1 ? Proponujemy Państwu dowody wydania, które mają charakter wydruku z terminala obsługującego karty flotowe.

Dowód wydania zawiera następujące informacje:

           Dokładny adres stacji paliw

           Nr karty, na którą dokonywana była transakcja

           Nr rejestracyjny samochodu

           Kwota do zapłaty

           Ilość wydanego paliwa

           Wartość wydanego paliwa

           Data i godzina transakcji

Jeden egzemplarz dowodu wydania zostaje wydany kupującemu, natomiast drugi,  pozostaje na stacji paliw.

4. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia zapisu w § 5 ust. 2, gdyż nie ma on zastosowania u Wykonawcy?

Pragnę poinformować, iż dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji jest wydruk z Terminala - dowód wydania, który generowany jest po zatwierdzeniu transakcji poprawnym pinem. Dlatego też nie ma konieczności potwierdzania dokumentu podpisem, poprawność dokonanej transakcji wskazuje zapis/informacja: ”KOD PIN POPRAWNY”.

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od zapisów w § 5 ust. 3 i 4, gdyż nie ma on zastosowania u Wykonawcy? Uzasadnienie zostało zawarte w pytaniu nr 1.

6. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dodania do § 6 ust. 1 zapisu o następującej treści: „Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”?

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość usunięcia w § 6 ust. 2 słów: ”na podstawie asygnaty”, gdyż nie ma on zastosowania i Wykonawcy?

Wykonawca proponuje również e-fakturę zamiast faktury papierowej. E-faktura jest zamieszczana na dedykowanym portalu, a powiadomienie o jej wystawieniu i możliwości pobrania jest wysyłane na adres mailowy Zamawiającego.

8. Czy istnieje możliwość zmiany w umowie w § 6 ust. 3 terminu płatności tak, aby wynosił  21 dni i liczony był od daty sprzedaży lub od daty wystawienia faktury, a nie od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego? Niestety, nie możemy spełnić wymagań Zamawiającego, ponieważ w systemie rozliczeniowo-księgowym Wykonawcy termin „od otrzymania” , z przyczyn braku możliwości windykacji należności, nie istnieje.

9. Czy Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od zapisu § 7 ust. 1?

10. Czy istnieje możliwość zastąpienia w § 8 ust. 1 pkt.1 słów: ”wynagrodzenia brutto” na słowa „od niezrealizowanej części wartości umowy”?

11. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia spod obowiązku zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust 1 pkt 1 przypadków: awarii systemu obsługi, przyjęcia paliwa na stację paliw,  modernizacji stacji paliw oraz zdarzeń losowych?

12. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, po wyborze oferty, zaakceptowania i włączenia do treści umowy  regulaminu Wykonawcy „Ogólne Warunki Sprzedaży i Używania Kart Flotowych xxxxxxxxxx w zakresie niesprzecznym z postanowieniami SIWZ i umowy?

 

 

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Ad.1. Nie

Ad.2. Nie

Ad.3. Nie

Ad.4. Nie

Ad.5. Nie

Ad.6. Nie

Ad.7. Nie

Ad.8. Nie

Ad.9. Nie

Ad.10. Nie

Ad.11. Nie

Ad.12. Nie

 

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

 

 

 

 

 

Prezes Zarządu

 

Aleksander Kozłowski