Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 14.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”(nr sprawy: 4/U/2018)

                                                          

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”: informuje:

  1. Udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych” niżej wymienionemu Wykonawcy: 

1)      Wybór najkorzystniejszej oferty:

DAN-POL Daniel Dworak, ul. Żarska 9, 68-100 Żagań

2)      Cena:

444 192,00  PLN (słownie: czterysta czterdzieści cztery  tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote  00/100)  łącznie z podatkiem VAT.

3)      Stały Upust:

a)      Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 – 0,10 PLN;

b)      Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON – 0,12 PLN.

 

Łączna ocena wybranej oferty: 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Liczba pkt

1

Cena oferty „C”

60 %

60 pkt

2

Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 – „U1

10 %

10 pkt

3

Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON – „U2

30%

30 pkt

 

Razem

100 %

100 pkt

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przyznał następujące znaczenie:

a)      Cena  - „C”– 60 pkt

Kryterium „cena” rozpatrywane  na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

liczba punktów  =

najniższa oferowana cena brutto

x 60

cena brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.

b)     Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 – „U1” –  10 pkt

Ocena punktowa w kryterium:  Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 – „U1” dokonana zostanie na podstawie poniższego wzoru:

liczba punktów  =

Wartość upustu oferty ocenianej

x 10 pkt

Najwyższa wartość upustu

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95 ” to 10 punktów.

 

c)      Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON  – „U2” –  30 pkt

 

Ocena punktowa w kryterium:  Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego – „U2” dokonana zostanie na podstawie poniższego wzoru:

liczba punktów  =

Wartość upustu oferty ocenianej

x 30 pkt

Najwyższa wartość upustu

Maksymalna ilość punktów według kryterium „Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON” to 30 punktów.

 

d)     Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert.

Całkowita liczba pkt (Clp). zostanie obliczona wg wzoru: Clp = C + U1  + U2

 

4)      Zamawiający podaje nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana oferentom w kryteriach cena, stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95, stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON:

 

 

 

Oferta

Nr

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 

Cena brutto

PLN

Ilość pkt

 

Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto benzyny bezołowiowej Pb-95-„U1”

 

 

 

Łączna punktacja

Stały upust udzielony w odniesieniu do ceny jednostkowej brutto oleju napędowego ON  – „U2”

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

DAN-POL Daniel Dworak, ul. Żarska 9, 68-100 Żagań

 

 

 

444 192,00

----------------  x 60 = 60,00 pkt

444 192,00

 

 0,10

------  x 10 = 10,00 pkt

 0,10

 

 

 

 

100,00 pkt

 

0,12

------  x 30 = 30,00 pkt

0,12

 

 

 

 

 

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o., ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie

 

 

 

444 192,00

----------------  x 60 = 59,66 pkt

446 700,00

 

   0

------  x 10 = 0 pkt

  0,10

 

 

 

 

59,66 pkt

 

  0

------  x 30 = 0 pkt

 0,12

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 r., poz.1986 ze zm.).

Termin zawarcia umowy wyznaczono najwcześniej na dzień 02.01.2019 r.

 

            Prezes Zarządu

     Aleksander Kozłowski