Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”(nr sprawy: 3/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław;

Partner: STT Trading Sp. z o.o., ul. Dowborczyków 30/34,  90-019 Łódź.

 

 

2)       Cena:

164 574,43 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote 43/100)  łącznie z podatkiem VAT

3)       Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

(dodatkowy okres gwarancji wraz z wymaganym okresem gwarancyjnym):  6 mc

 

4)       Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

(dodatkowy okres gwarancji wraz z wymaganym okresem gwarancyjnym):  36 mc

 

Łączna ocena wybranej oferty : 100,00 pkt.

 

 

 

Uzasadnienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Liczba pkt

1

Cena oferty

60 %

60 pkt

2

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

20 %

20 pkt

3

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

20 %

20 pkt

 

Razem

100 %

100 pkt

 

 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przyznał następujące znaczenie:

a)       Cena – 60 pkt

Kryterium „cena” rozpatrywane  na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

liczba punktów  =

najniższa oferowana cena brutto

x 60

cena brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

b)       Dodatkowy okres gwarancji na podwozię –  20 pkt

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na podwozie”  będzie  rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany -3 miesięczny okres gwarancji. Okres dodatkowej gwarancji na podwozie udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na podwozie”:

 

liczba punktów  =

Ilość miesięcy o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji na podwozie w ofercie badanej

x 20

3 miesiące (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na podwozie dopuszczonego przez zamawiającego)

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na podwozie” to 20 punktów. Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na  podwozie dłuższego niż 3 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji na podwozie) Zamawiający przyjmie do oceny okres 3 miesięcy).

c) Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę –  20 pkt

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany – 24 miesięczny okres gwarancji. Okres dodatkowej gwarancji na zabudowę udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę”:

 

liczba punktów  =

Ilość miesięcy o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji na zabudowę w ofercie badanej

x 20

12 miesięcy (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na zabudowę dopuszczonego przez zamawiającego)

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na zabudowę” to 20 punktów. Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na zabudowę dłuższego niż 12 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji na zabudowę) Zamawiający przyjmie do oceny okres 12 miesięcy).

 

5)       Zamawiający podaje nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana oferentom w kryteriach cena, dodatkowy okres gwarancji na podwozie, dodatkowy okres gwarancji na zabudowę:

 

 

 

Oferta

Nr

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

 

Cena brutto

PLN

Ilość pkt

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Łączna punktacja

 

 

 

 

 

 

1.

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław;

Partner: STT Trading Sp. z o.o. Ul. Dowborczyków 30/34, 90-019 Łódź

 

164574,43

----------------  x 60 = 60,000 pkt

164574,43

 

    3

------  x 20 = 20,000 pkt

   3

  

  12

------  x 20 = 20,000 pkt

  12

  

 

100,000 pkt

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1579 z późn. zmian.).

Termin zawarcia umowy wyznaczono najwcześniej na dzień 2 lipca 2018 r.

 

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski