Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Wyjaśnienia treści SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2018-06-06  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1.        Prosimy o informację, czy Zmawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy/Finansującego zabezpieczenie np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

2.        Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

3.    Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Zamówienia po zakończeniu okresu leasingu i zapłacie wszystkich należności przysługujących Wykonawcy/Finansującemu zgodnie z zawartą umową.

4.        Prosimy o informację w jakim terminie zostaną zawarte umowy ubezpieczenia Przedmiotu Zamówienia? Czy w polisach jako ubezpieczony będzie wskazany Wykonawca/Finansujący a jeżeli nie – czy Zamawiający dokona niezwłocznie na rzecz Wykonawcy/Finansującego cesji uprawnień z polis? Kiedy Finansujący/Wykonawca otrzyma kopie polis (pierwszej i kolejnych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki przez Zamawiającego/Korzystającego?

5.        Prosimy o informację, czy w przypadku niedostarczenia Finansującemu/Wykonawcy wyżej wymienionych polis i dowodów zapłaty, Finansujący będzie miał prawo zawrzeć umowę ubezpieczenia Przedmiotu Leasingu i uiszczonymi składkami obciążyć Zamawiającego?

6.        Prosimy o informację, czy Zamawiający ubezpieczy Przedmioty Zamówienia zgodnie z wymogami obowiązującymi u Wykonawcy/Finansującego?

7.        Z uwagi na to, iż ubezpieczenie Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z SIWZ leży po stronie Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty administrowania polisami ubezpieczeniowymi w wysokości 100,00 PLN netto rocznie?

8.        Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, aby opłata za wykup została uiszczona do ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu, przed wystawieniem faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na Zamawiającego, a faktura przenosząca własność pojazdu została wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).

9.        Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by Istotne postanowienia umowy (Rozdział D SIWZ) zostały wprowadzone do wzoru umowy obowiązującej u Wykonawcy/Finansującego w formie załącznika?

10.    Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza, by gwarancja na Przedmiot Zamówienia została udzielona przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia oraz przez niego wykonywana? Finansujący wyjaśnia, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczy wyłącznie usługi finansowania inwestycji gospodarczych swoich Klientów; nie prowadzi produkcji rzeczy na potrzeby świadczonych usług leasingu oraz nie świadczy usług związanych z ich serwisem lub naprawą.

W przedmiotowym postępowaniu, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego na niniejszy wniosek, Wykonawca zamierza zawrzeć umowę konsorcjum lub podwykonawstwa ze Sprzedawcą Przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca udzieli gwarancji w zakresie co najmniej odpowiadającym wymaganiom wynikającym z SIWZ oraz będzie wykonywał wszelkie czynności związane z serwisem.

Jednocześnie w związku z tym, że z chwilą nabycia przez Wykonawcę własności Przedmiotu Zamówienia na potrzeby wykonania umowy leasingu, na Zamawiającego przejdą wszelkie uprawnienia wynikające z tytułu wad rzeczy, w szczególności prawa z gwarancji, wobec czego zgoda Zamawiającego na wnioski objęte niniejszym pismem Wykonawcy w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na dotychczasowe wymagania opisane w specyfikacji przedmiotowego zamówienia w zakresie gwarancji.

11.    Prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zgłoszenia dotyczące gwarancji, rękojmi oraz serwisu będą bezpośrednio kierowane bezpośrednio do osób wskazanych przez Sprzedawcę Przedmiotu Zamówienia.

12.    Z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, prosimy o potwierdzenie, że zamawiający przed podpisaniem umowy leasingu przekaże Wykonawcy dane dotyczące zarządu w zakresie Imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, serii i numeru dowodu osobistego oraz numeru PESEL.

Przedmiotowe dane są niezbędne Finansującemu/Wykonawcy w celu dopełnienia obowiązków wynikających z powołanej wyżej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zgodnie z art. 8b. ust. 3 pkt 2 i 3, w związku z art. 9 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz w związku z art. 18 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz.U. nr 166 z 2009 poz. 1317) o zmianie tej ustawy i na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 września 2001 r. w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz.U. z 2001 r. nr 113 poz. 1210 z późn. zm.).

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Zgodnie z SIWZ (rozdział D, pkt 3)

Ad.3. Tak

Ad.4. Bezzwłocznie  zamawiający  zawrze umowę  ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. W polisach jako ubezpieczony wskazany  będzie wykonawca. Kopie (polis pierwszych lub kolejnych) oraz potwierdzenia  ich opłacenia  otrzyma  bezzwłocznie po ich  zawarciu i opłaceniu.

Ad.5. Tak

Ad.6. Zgodnie z SIWZ rozdział D pkt 1. ppkt 6)

Ad.7. Tak

Ad.8. Tak

Ad.9. Tak

Ad.10. TAK, Wykonawca/Instytucja finansująca zgodnie z SIWZ „zapewnia” udzielenie Zamawiającemu gwarancji.

Ad.11. Tak

Ad.12. Tak

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Załączniki:
Download this file (Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]17 kB