Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 28.02.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym”(nr sprawy: 1/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac. Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław;

Partner: BFE Polska Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek

 

2)       Cena:

396 593,29  PLN (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 29/100 ) łącznie z podatkiem VAT

3)       Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

(dodatkowy okres gwarancji wraz z wymaganym okresem gwarancyjnym):  6 mc

4)       Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe

(dodatkowy okres gwarancji wraz z wymaganym okresem gwarancyjnym):  36 mc

 

Łączna ocena wybranej oferty : 100,00 pkt.

 

Uzasadnienie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się niżej podanymi kryteriami i ich znaczeniami:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

Liczba pkt

1

Cena oferty

60 %

60 pkt

2

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

20 %

20 pkt

3

Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe

20 %

20 pkt

 

Razem

100 %

100 pkt

 

 

 

Powyższym kryteriom Zamawiający przyznał następujące znaczenie:

a)       Cena – 60 pkt

Kryterium „cena” rozpatrywane  na podstawie ceny całkowitej brutto podanej przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”:

 

liczba punktów  =

najniższa oferowana cena brutto

x 60

cena brutto oferty ocenianej

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „cena” to 60 punktów.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

b)       Dodatkowy okres gwarancji na podwozię –  20 pkt

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na podwozie”  będzie  rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany -3 miesięczny okres gwarancji. Okres dodatkowej gwarancji na podwozie udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na podwozie”:

 

liczba punktów  =

Ilość miesięcy o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji na podwozie w ofercie badanej

x 20

3 miesiące (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na podwozie dopuszczonego przez zamawiającego)

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na podwozie” to 20 punktów. Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na  podwozie dłuższego niż 3 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji na podwozie) Zamawiający przyjmie do oceny okres 3 miesięcy).

c) Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe –  20 pkt

Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe” będzie rozpatrywane na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę ponad wymagany – 24 miesięczny okres gwarancji. Okres dodatkowej gwarancji na urządzenie hakowe udzielonej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach.

Sposób przyznania punktów w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe”:

 

liczba punktów  =

Ilość miesięcy o jaka przedłużono minimalny okres gwarancji na urządzenie hakowe w ofercie badanej

x 20

12 miesięcy (przedłużenie minimalnego okresu gwarancji na urządzenie hakowe dopuszczonego przez zamawiającego)

 

Maksymalna ilość punktów według kryterium „dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe” to 20 punktów. Wynik działania zostanie zaokrąglony do setnej części.

W przypadku zadeklarowanego dodatkowego okresu gwarancji  na urządzenie hakowe dłuższego niż 12 miesiące (ponad wymagany okres gwarancji na zabudowę) Zamawiający przyjmie do oceny okres 12 miesięcy).

 

5)       Zamawiający podaje nazwy (firm), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktacje przyznana oferentom w kryteriach cena, dodatkowy okres gwarancji na podwozie, dodatkowy okres gwarancji na zabudowę:

 

 

Oferta

Nr

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Cena brutto

PLN

Ilość pkt

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na urządzenie hakowe

 

Łączna punktacja

 

 

 

 

 

 

1.

Konsorcjum:

Lider:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A.

Pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław;

Partner:

BFE Polska Sp. z o.o.

Ul. Wapienna 4/6

87-800 Włocławek

 

 

 

 

 

396593,29 / 396593,29  x 60

= 60,000 pkt

 

 

 

 

 

 

   3 / 3  x 20

= 20,000 pkt

   

 

 

 

 

 

  12 / 12  x 20

= 20,000 pkt

  

 

 

 

 

 

 

100,000 pkt

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.1579 z późn. zmian.).

Termin zawarcia umowy wyznaczono najwcześniej na dzień 08.03.2018 r.

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski