Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”(nr sprawy: 3/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław;

Partner:…

Czytaj więcej...

Otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

 

Krosno Odrzańskie, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów”

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 166 050,00 złotych brutto. 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-06-11  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018 

Treść zapytań:

1. Prosimy o informację, czy i w jaki sposób Zamawiający poinformuje Finansującego/Wykonawcę o naliczeniu kar umownych?

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę o naliczeniu kar umownych pisemnie, w którym zawarte będzie wyliczenie kary wraz z krótkim uzasadnieniem.

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (3. Wyjaśnienia treści SIWZ 11.06.2018.docx)_Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]14 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-06-07  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki (oryginały i ogólne warunki do wglądu), najpóźniej w dniu odebrania Przedmiotu Zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:

a. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;

b. Brak franszyzy redukcyjnej;

c. Wykup amortyzacji części;

d. Likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);

e. Płatność składki w całości jednorazowo.

3. W załączniku nr 1 do…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ  07.06.2018.docx)Wyjaśnienia treści siwz[ ]15 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2018-06-06  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1.        Prosimy o informację, czy Zmawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy/Finansującego zabezpieczenie np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

2.        Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

3.    Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Zamówienia po zakończeniu okresu…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]17 kB

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Ogłoszenie nr 567085-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie[ ]216 kB
Download this file (SIWZ_Dostawa w formie leasingu.doc)SIWZ_Dostawa w formie leasingu[ ]279 kB
Download this file (załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ.doc)załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ[ ]104 kB

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Ogłoszenie nr 561661-N-2018 z dnia 2018-05-22 r. 

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]216 kB
Download this file (SIWZ_Dostawa w formie leasingu ....doc)SIWZ[ ]279 kB
Download this file (załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ.doc)załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ[ ]104 kB

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Krosno Odrzańskie, dnia 30.05.2018 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

            Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie unieważnia postępowanie pt. „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów”

          , znak  sprawy: 2/U/2018 gdyż  do dnia składania ofert tj. 30.05.2018 do godz. 09 : 00 nie wpłynęła  żadna oferta.

            W związku z zaistniałą sytuacją  Zamawiający   unieważnia postępowanie zgodnie z zapisami działu XVII pkt 1 i 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Unieważnienie postępowania.doc)Unieważnienie postępowania[ ]28 kB

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 28.02.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym”(nr sprawy: 1/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-05-28  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2018

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zgadza się aby prawnym zabezpieczeniem umowy był weksel wraz z deklaracją wekslową?

2. W celu weryfikacji zdolności kredytowej prosimy o przedstawienie bilansu oraz rachunku zysków i strat za 2016, 2017 oraz za bieżący okres 2018 (ewentualnie F01 za 2018)

3. Ze względu na bardzo krótki okres do złożenia ofert  prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 08-06-2018.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Dokumenty: Bilanse, RZiS Zamawiający zamieści do pobrania na swojej stronie internetowej.

Ad.3. Zgodnie z SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (1.Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]13 kB
Download this file (bilans2016_str1.jpg)Bilans 2016 str 1[ ]2662 kB
Download this file (bilans2016_str2.jpg)Bilans 2016 str 2[ ]2781 kB
Download this file (bilans2016_str3.jpg)Bilans 2016 str 3[ ]2019 kB
Download this file (bilans2017_str1.jpg)Bilans 2017 str 1[ ]2451 kB
Download this file (bilans2017_str2.jpg)Bilans 2017 str 2[ ]2297 kB
Download this file (bilans2017_str3.jpg)Bilans 2017 str 3[ ]1901 kB
Download this file (F01_Ikw2018.pdf)F01 Ikw2018[ ]1487 kB
Download this file (rzis2016.jpg)RZiS 2016[ ]2783 kB
Download this file (rzis2017.jpg)RZiS 2017[ ]2518 kB