Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 14.12.2018 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”(nr sprawy: 4/U/2018)

                                                          

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”: informuje:

  1. Udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych” niżej wymienionemu Wykonawcy: 

1)      Wybór najkorzystniejszej oferty:

DAN-POL Daniel Dworak,…

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert

Krosno Odrzańskie, dnia 07 grudnia 2018 r.

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  517 445,87 złotych brutto.

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Krosno Odrzańskie, 03 grudnia 2018 r. 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje procedurę odbioru paliwa bezgotówkowego tankowania paliwa za pomocą kart flotowych, rezygnując jednocześnie z konieczności prowadzenia asygnat (§ 1 ust.1.1.3 oraz § 5, § 6 ust. 2) i doda stosowny zapis w § 1 umowy?  

Wykonawca umożliwi Zamawiającemu korzystanie z kart mikroprocesorowych, które pozwalają na dokonywanie bezgotówkowych zakupów paliw i usług w sieci stacji paliw PKN ORLEN S.A. To propozycja dla klientów, którzy chcą mieć prosty w obsłudze, przyjazny i przynoszący korzyści ekonomiczne system tankowania paliw i podstawowej obsługi drogowej samochodów. Posiadacze kart flotowych…

Czytaj więcej...

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowychOgłoszenie nr 654380-N-2018 z dnia 2018-11-28 r. 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie

Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf[Ogłoszenie]217 kB
Download this file (SIWZ Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych.doc)SIWZ[SIWZ]359 kB

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”(nr sprawy: 3/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1 , 53-605 Wrocław;

Partner:…

Czytaj więcej...

Otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

 

Krosno Odrzańskie, dnia 15 czerwca 2018 r.

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów”

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 166 050,00 złotych brutto. 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2018-06-06  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1.        Prosimy o informację, czy Zmawiający ustanowi na rzecz Wykonawcy/Finansującego zabezpieczenie np. w postaci weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową?

2.        Prosimy o informację, czy Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy, w przypadku wystąpienia innych okoliczności określonych w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.

3.    Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający zobowiązuje się do wykupu Przedmiotu Zamówienia po zakończeniu okresu…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]17 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-06-11  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018 

Treść zapytań:

1. Prosimy o informację, czy i w jaki sposób Zamawiający poinformuje Finansującego/Wykonawcę o naliczeniu kar umownych?

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Ad.1. Zamawiający poinformuje wykonawcę o naliczeniu kar umownych pisemnie, w którym zawarte będzie wyliczenie kary wraz z krótkim uzasadnieniem.

Powyższe wyjaśnienie staje się częścią SIWZ wiążącą dla Wykonawcy.

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (3. Wyjaśnienia treści SIWZ 11.06.2018.docx)_Wyjaśnienia treści SIWZ[ ]14 kB

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów

Ogłoszenie nr 567085-N-2018 z dnia 2018-06-04 r. 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Ogloszenie.pdf)Ogloszenie[ ]216 kB
Download this file (SIWZ_Dostawa w formie leasingu.doc)SIWZ_Dostawa w formie leasingu[ ]279 kB
Download this file (załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ.doc)załącznik Nr 1a do cz. C SIWZ[ ]104 kB

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-06-07  

Dotyczy:  Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 3/U/2018

Treść zapytań:

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dostarczy Finansującemu kopię polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki (oryginały i ogólne warunki do wglądu), najpóźniej w dniu odebrania Przedmiotu Zamówienia.

2. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że polisa ubezpieczeniowa będzie obejmować:

a. Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia;

b. Brak franszyzy redukcyjnej;

c. Wykup amortyzacji części;

d. Likwidację szkód w wariancie „warsztat” lub „serwis” (na podstawie faktur);

e. Płatność składki w całości jednorazowo.

3. W załączniku nr 1 do…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ  07.06.2018.docx)Wyjaśnienia treści siwz[ ]15 kB