Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 15.12.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”(nr sprawy: 2/U/2020)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”: informuje:

  1. Udzielenie zamówienia w postępowaniu przetargowym pn: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych” niżej wymienionemu Wykonawcy: 

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

DAN-POL Daniel Dworak,…

Czytaj więcej...

Otwarcie ofert: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Krosno Odrzańskie, 2020-12-07

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na zadanie pt: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi  559 045,58 złotych brutto.

 

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Informacja z otwarcia.doc)Informacja z otwarcia[ ]41 kB

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Krosno Odrzańskie, 2020-12-03

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie”(nr sprawy: 1/U/2020)

                                                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na: „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Krosno Odrzańskie, 27 listopada 2020 r. 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych”, znak sprawy: 2/U/2020

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych zaakceptuje, aby karty paliwowe wydane zostały w ciągu 15 dni roboczych od przedłożenia wniosku/zamówienia na karty przez Zamawiającego na dedykowanym portalu internetowym, do którego Zamawiający otrzyma dostęp po podpisaniu umowy, lub przedłożenia wniosku/zamówienia w przypadku blokady danej karty (utrata, zmiana danych i itp.) lub zamówienia nowej karty, przy jednoczesnej akceptacji opłaty za karty:

* 0 zł netto…

Czytaj więcej...

Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

Ogłoszenie nr 615272-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

 

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa paliw płynnych do pojazdów służbowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej…

Czytaj więcej...

Informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu

Krosno Odrzańskie, 2020-11-24

 

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie”

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 492 000,00  złotych brutto.

 

 

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[ ]38 kB

Otwarcie ofert: "Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów"

Krosno Odrzańskie, 2019-12-27

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 1 036 982,13 złotych brutto.

 

 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Okres gwarancji na podwozie

 

Okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności…

Czytaj więcej...

Opracowanie koncepcji dokumentacji technicznych w zakresie rozbudowy i modernizacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Krosno Odrzańskie

Ogłoszenie nr 606558-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo…

Czytaj więcej...

2c.Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2019-12-19 

 

 

Dotyczy: Wyjaśnienia treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego  do zbiórki odpadów, znak sprawy: 2/U/2019

 

 

Treść zapytań:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na e-Fakturę dostarczaną na wskazany przez Zamawiającego na adres e-mail?

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na fakt, aby termin płatności rat leasingowych określić na 12 dzień każdego miesiąca?

3. Czy Zamawiający pokryje dodatkowe koszty finansowe (koszty prefinansowania za używanie przedmiotu od momentu odbioru do momentu wystawienia pierwszej raty) związane z faktem, że raty leasingowe są wystawiane w miesiącu następnym po dacie protokołu odbioru?  Wysokość kosztów jest uzależniona od…

Czytaj więcej...

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 14.01.2020

Krosno Odrzańskie, 14.01.2020 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów”(nr sprawy: 2/U/2019)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do zbiórki odpadów: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Europejski Fundusz Leasingowy S.A., Plac Orląt Lwowskich 1 , 53-605…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.doc)informacja o wyborze[ ]45 kB