Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Krosno Odrzańskie, 28.02.2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym”(nr sprawy: 1/U/2018)

                                                        

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na; „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym: informuje:

1)       Wybór najkorzystniejszej oferty:

Konsorcjum:

Lider: Europejski Fundusz Leasingowy…

Czytaj więcej...

Informacja z otwarcia ofert_1/U/2018.

Krosno Odrzańskie, dnia 16 lutego 2018 r.

INFORMACJE ZGODNE Z ART. 86 UST 5 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień Publicznych Zamawiający: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Komunalne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie podaje informacje odczytywane podczas otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym”

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 439.848,00 złotych brutto.

 

 

Oferta

nr

 

Wykonawca

 

Cena

brutto

PLN

 

Dodatkowy okres gwarancji na podwozie

 

Dodatkowy okres gwarancji na zabudowę

 

Termin wykonania zamówienia

 

Warunki płatności…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (Informacja z otwarcia ofert.doc)Informacja z otwarcia ofert[ ]38 kB

Wyjaśnienia oraz zmiana treści SIWZ 1/U/2018

Krosno Odrzańskie, 2018-02-12  

Dotyczy:   Wyjaśnienia oraz Zmiana treści SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym, znak sprawy: 1/U/2018

Treść zapytań:

1. W pkt. 8.1 oraz w pkt. 8.1.1(załącznik nr 1a do SWIZ) Zamawiający wskazał, że Wykonawca udziela gwarancji na sprzęt. Uprzejmie informuję, że Wykonawca, nie będący producentem sprzętu może co najwyżej zapewnić udzielenie gwarancji producenta. Sam natomiast jej zapewnić nie może. Proszę o modyfikację istotnych postanowień na następujący zapis: „Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji  … (…)”.

Na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień…

Czytaj więcej...

Wyjaśnienia treści SIWZ

Krosno Odrzańskie, 2018-02-08  

Dotyczy:  SIWZ na zadanie pod nazwą: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym, znak sprawy: 1/U/2018

Treść zapytań:

1. Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

2. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający dokona opłaty wstępnej w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy leasingu.

3. Zwracamy się z prośbą o zmianę wysokości wartości wykupu przedmiotu leasingu i dopuszczenie wartości wykupu w wysokości 1% wartości netto pojazdu, udział…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (1.Wyjaśnienia treści SIWZ.docx)Wyjaśnienia treści SIWZ.[ ]13 kB

Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym

Ogłoszenie nr 515177-N-2018 z dnia 2018-02-07 r.

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne Spółka z o.o.: Dostawa w formie leasingu operacyjnego pojazdu specjalistycznego do odbioru kontenerów z urządzeniem hakowym
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których…

Czytaj więcej...

Załączniki:
Download this file (ogloszenie.pdf)Ogłoszenie[ ]393 kB
Download this file (SIWZ_Dostawa w formie leasingu.doc)SIWZ_Dostawa w formie leasingu[ ]279 kB
Download this file (Załącznik 1a do cz. C SIWZ.doc)Załącznik 1a do cz. C SIWZ[ ]113 kB