Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-11-21 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

 

Krosno Odrzańskie, dnia 21.11.2013 r.

JRP/TR/P/5/755/13

 

Krośnieńskie  Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie odrzuca jedyną ofertę złożoną w prowadzonym postepowaniu pn.: „Zakup pojazdu asenizacyjnego – specjalistycznego do obsługi wybudowanej sieci kanalizacyjnej w ramach projektu”, znak sprawy: JRP/P/5/2013 złożoną przez Wykonawcę:  Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o., ul. Okopowa 70/106, 91-850 Łódź.

Wykonawca do dnia  składania ofert tj. 20.11.2013 r do godz. 10 : 00 nie wniósł wadium  w  tym postępowaniu. W związku z  powyższym zgodnie z zapisami działu XVI specyfikacji „Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert”, pkt 5 ust 1) odrzuca ofertę ww. Wykonawcy.

 

W związku z zaistniałą sytuacją  Zamawiający   unieważnia postepowanie zgodnie z zapisami działu XVI pkt 11. ust 1) specyfikacji, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Prezes Zarzadu

Aleksander Kozłowski