Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-10-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Krosno Odrzańskie, 23.10.2013 r.

 

OGŁOSZENIE

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.:

Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie" (nr sprawy: JRP/P/3/2013)

                                                                      

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie”: jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki siwz wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin 

 

z ceną brutto zamówienia 2. 221.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia  jeden tysięcy   00/100 PLN).

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena= 100% oferta ww. Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów.

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 

Nazwy (firmy) lub imiona i nazwisko oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty. Informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  przyznano następującą punktację zgodnie z kryterium wyboru ofert :cena = 100%:

1. P.P.U. „Wima – Comp” Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych Krzysztof Szajkowski ,Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50,66 – 600 Krosno Odrzańskie - WYKLUCZONY

2. „Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak” Sp. z o.o., Os. Kasztelańskie 10A/4, 66 – 300 Międzyrzecz - 81,32 pkt.

3. Zakład Inżynierii Sanitarnej i Elektrycznej „HOSSA” Sp. j. Zenon Hoduń i Henryk Sójka,ul. Łochowska 3, 66 – 100 Sulechów -– WYKLUCZONY

4. EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin   100,00 pkt.

5. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „NIEWIADOMSKI” Władysław Niewiadomski, ul. Pamiątkowa 32, 66 – 300 Międzyrzecz.– 64,57  pkt

Termin zawarcia umowy wyznaczono  na dzień :  04.11.2013 r.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski