Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-10-17 Ogłoszenie - Publikacja TED

 

Dz.U./S S202 17/10/2013 350546-2013-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na sługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:350546-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Krosno Odrzańskie: Nadzór nad robotami budowlanymi

2013/S 202-350546

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o.

ul. Wiejska 23

66-600 Krosno Odrzańskie

POLSKA

Tel.:  +48 683833672

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Faks:  +48 683599121

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)

punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

 

Inny: Środowisko

I.3) Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających

Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:

„Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktu R 3 i R 4 w ramach projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w

aglomeracji Krosno Odrzańskie Etap – I , nr POIS.01.01.00-00-248/10”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia

usług

Usługi

Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi

urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi

badań i analiz technicznych

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gmina

Krosno Odrzańskie

Kod NUTS PL432

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

(DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi obejmujące:

pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC „Zółty” dla Urządzeń oraz

projektowania i Budowy – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą , tłumaczenie pierwszego

wydania 1999, związanych z technicznym, finansowym i administracyjnym zarządzaniem Kontraktami:

a) "Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW),

obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo

i Sarnie Łęgi" (R 3);

b) „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” (R 4)

na Roboty w ramach Projektu, oraz wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i koordynatora

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami decyzji o Pozwoleniu na budowę,

przepisami polskiego prawa, w szczególności ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.

z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres Usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część 3 SOWPN).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71247000, 71248000, 71244000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Informacje o częściach zamówienia

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

1. Przedmiotem zamówienia są Usługi obejmujące:

pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC „Zółty” dla Urządzeń oraz

projektowania i Budowy – wydanie angielsko – polskie niezmienione 2008 z erratą , tłumaczenie pierwszego

wydania 1999, związanych z technicznym, finansowym i administracyjnym zarządzaniem Kontraktami:

a) "Projektowanie i budowa obwodowej sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną (SUW),

obejmującej miejscowości: Chojna, Wężyska, Brzózka, Nowy Raduszec, Strumienno, Retno, Sarbia, Czarnowo

i Sarnie Łęgi" (R 3);

b) „Infrastruktura wodociągowa prawobrzeżnej części gminy Krosno Odrzańskie” (R 4)

na Roboty w ramach Projektu, oraz wykonywanie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i koordynatora

czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego zgodnie z postanowieniami decyzji o Pozwoleniu na budowę,

przepisami polskiego prawa, w szczególności ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U.

z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

Szczegółowy zakres Usług zawiera Opis przedmiotu zamówienia (Część 3 SOWPN).

Szacunkowa wartość bez VAT: 200 000 PLN

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Rozpoczęcie 2.1.2014 Zakończenie 31.3.2016

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. W niniejszym postępowaniu zamawiający, żąda od wykonawców wniesienia wadium. Kwota wadium: 6000,00

(słownie: sześć tysięcy 00/100) PLN.

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych;

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem w PLN na następujący rachunek zamawiającego.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za

pomocą przelewu bankowego zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący

rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

3.Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie

należytego wykonania Umowy winno zostać wniesione w PLN.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w

kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że

zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na wskazany przez Zamawiającego

rachunek bankowy Zamawiającego.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je

regulujących:

Zamawiający będzie dokonywał zapłaty w następujący sposób:

Zapłaty za faktury przejściowe będą dokonywane w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego

prawidłowo sporządzonych faktur Inżyniera wraz z dowodami regularnych płatności składek ubezpieczeniowych

oraz odpowiednich raportów przejściowych zatwierdzonych przez Zamawiającego, jak określone zostało w

Załączniku nr 1 do Umowy [Opis przedmiotu zamówienia].

Zamawiający dokona płatności końcowej w wysokości 10% wartości Wynagrodzenia określonego w p. 4 Aktu

Umowy w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury Inżyniera

wraz z towarzyszącym jej Świadectwem Przejęcia wraz z dokumentami opisanymi w Załączniku nr 1 do umowy

[Opis przedmiotu zamówienia].

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

3. W przypadku udzielenia zamówienia wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o zamówienie (konsorcjum,

spółka cywilna), zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki:

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia

mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w załączniku nr

4 do niniejszej IDW (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch

lub więcej Wykonawców przedmiotowe oświadczenie musi być złożone (podpisane) przez Pełnomocnika

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub oświadczenie złożone (podpisane) przez

wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert;

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie

zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast

dokumentów, o których mowa w dział VI.B pkt. 1-3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert],

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu [dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert].

Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu oraz czy wykonawca podlega

odrzuceniu z postępowania zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, według

formuły: spełnia – nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: a) w zakresie sytuacji

ekonomicznej Wykonawca musi posiadać średnioroczny przychód ze sprzedaży netto za ostatnie 3 lata

obrotowe, a jeżeli okres działalności jest krótszy – za ten okres w wysokości nie mniejszej niż 400.000,00 netto

PLN;

b) w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości co najmniej 100.000,00 PLN lub jej równowartość w walucie.

Do przeliczenia wszelkich wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs

przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia

o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, przy czym średnie kursy walut dostępne są pod

następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Ten sam kurs

przeliczeniowy zamawiający przyjmuje przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

c) Wykonawca winien wykazać, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż w

wysokości 500.000,00 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty

wymienione w punkcie VI.A.5) i VI.A.6) oraz VI.A.7) niniejszej IDW:

a) Rachunek zysków i strat, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania

finansowego składają inny dokument określający przychody ze sprzedaży netto - za okres ostatnich 3 lat

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres;

b) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) Aktualna polisa (opłacona) lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie świadczonych usług objętych przedmiotem

zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 PLN lub jej równowartość wg kursu ogłoszonego przez

Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej, ważną co najmniej w dniu składania oferty.

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg

formuły „spełnia / nie spełnia".

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż

będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Posiadania wiedzy i

doświadczenia, tj.:

Wykonawca winien wykazać wykonanie realizacji usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:

- jedną usługę Inżyniera Kontraktu, której przedmiotem było zarządzanie techniczne, finansowe i

administracyjne oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zakończonych robót budowlanych

o wartości robót co najmniej 6.500.000,00 PLN (bez podatku VAT) obejmujących budowę nowej sieci

wodociągowej o długości minimum 15 kilometrów oraz budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej jednej

stacji uzdatniania wody.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty

wymienione w punkcie VI.A.2) niniejszej SOWPN. Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie

dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg formuły „spełnia / nie spełnia".

Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

Wykonawca winien dysponować następującymi osobami (kluczowi specjaliści) lub przedstawić pisemne

zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji następujących osób na okres korzystania z nich

przy wykonywaniu zamówienia:

(i) Kierownik Zespołu: inżynier, specjalista w zakresie zarządzania, nadzorowania i rozliczania kontraktów na

roboty, posiadający:

- co najmniej 7-letnie doświadczenie jako kierownik zespołu nadzorującego realizację robót budowlanych, w tym

co najmniej jednego kontraktu realizowanego na warunkach kontraktowych dla urządzeń oraz projektowania i

budowy (FIDIC „zółty”) na roboty o wartości nie mniejszej niż 6.500.000,00 PLN (bez VAT) z zakresu gospodarki

wodno-ściekowej w tym budowę, przebudowę lub rozbudowę co najmniej jednej stacji uzdatniania wody;

doświadczenie to winno obejmować rozliczanie rzeczowe i finansowe robót oraz sporządzanie związanej z tym

sprawozdawczości (raportów technicznych i finansowych);

- dobrą znajomość języka polskiego, w mowie i w piśmie; lub zapewnienie tłumacza.

(ii) Inspektor Nadzoru w zakresie robót instalacji i sieci sanitarnych posiadający:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót lub inspektor nadzoru;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. (Zamawiający dopuszcza więcej niż jedną osobę dla

spełnienia łącznie wymogu posiadania uprawnień);

(iii) Inspektor Nadzoru w zakresie robót sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i automatyki, posiadający:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami elektrycznymi oraz z zakresu

automatyki (AKPiA).

- uprawienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia

budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących

przepisów

(iv) Inspektor Nadzoru w zakresie robót konstrukcyjno -budowlanych posiadający:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót budowlanych lub inspektor nadzoru robót

budowlanych potwierdzone nadzorowaniem lub kierowaniem robotami konstrukcyjno - budowlanymi obiektów z

zakresu inżynierii ochrony środowiska;

- uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno

- budowlanej bez ograniczeń albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej

funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

(v) Inspektor Nadzoru w zakresie robót drogowych posiadający:

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik robót drogowych lub inspektor nadzoru robót

drogowych;

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń

albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów .

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców ocena w/w warunku dotyczyć będzie wszystkich wykonawców łącznie.

Wykonawca składa oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia wymienione w

pkt. V.1.3) – (ii), (iii), (iv), (v) posiadają uprawnienia do wykonania zamówienia zgodne z ustawą z dnia 7 lipca

1994 – Prawo budowlane oraz aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z

dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub uprawnienia nabyte

za granicą – w przypadku osób uprawnionych do wykonywania usług na terenie Polski, na podstawie odrębnych

przepisów.

Wskazane w pkt. V.1.3) – (i), (ii), (iii), (iv), (v) osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego.

W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest

zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w

kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć dokumenty

wymienione w dziale VI.A.3) i VI.A.4) niniejszej IDW.

a) Wykaz zamówień (usług) w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych zamówień sporządzony według wzoru

stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej IDW. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że

zamówienia zostały wykonane należycie.

b) W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób

(kluczowych specjalistów), którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. Wykaz

winien być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej IDW. Wykonawcy składający

ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny wykaz.

c) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, według załącznika nr 5 do

niniejszej IDW;

Ocena spełnienia przedstawionego warunku zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty wg

formuły „spełnia / nie spełnia".

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie

usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarty

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:

JRP/P/4/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

6.11.2013 - 10:00

IV.3.5) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 6.11.2013 - 10:30

Miejscowość

KPWK Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): „Uporządkowanie gospodarki ściekowej

w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, nr POIS.01.01.00-00-248/10.

VI.3) Informacje dodatkowe:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej

obowiązujących progów kwotowych – zamówienia sektorowego – art. 132 ust. 1 pkt. 4 i art. 132 ust. 2 – Prawo

zamówień publicznych na podstawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w

KPWK Sp. z o.o. oraz z zastosowaniem Kodeksu cywilnego.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15.10.2013

 

Specyfikacja i ogłoszenie do pobrania tutaj