Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-09-13 ZAPROSZENIE do składania ofert „Remont pomieszczeń biurowych: 6, 6a, 7 i pokoju konferencyjnego”

 

Krosno Odrzańskie 13.09.2013r.

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych na: „Remont pomieszczeń biurowych: 6, 6a, 7 i pokoju konferencyjnego”

Sygnatura postępowania: 3/Z/2013

Zakres zadania:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie zaprasza do składania ofert na „Remont pomieszczeń biurowych: 6, 6a, 7 i pokoju konferencyjnego”.

Zakres remontu przedmiotu zamówienia został  przedstawiony w  załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia tj.:” Projekt remontu Pomieszczeń biurowych w budynku KPWK Sp. z o.o.”

 

W celu obliczenia ceny ofertowej przez Wykonawcę na realizację powyższego zadania Zamawiający załączył przedmiar robót – załącznik nr 2. Zamawiający wymaga, aby dany przedmiar Wykonawca załączył do złożonej przez siebie oferty.

Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy do określenia ceny ofertowej w formie ceny ryczałtowej.

W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a projektem Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie z projektem.

Kolejność realizacji robót remontowych: 1.pokój konferencyjny, 2. pomieszczenie nr 7, 3. pomieszczenie nr 6, 4. pomieszczenie nr 6a.

 

Termin wykonania zamówienia:

Od  dnia 1 października 2013  do dnia 20 listopada 2013 r.

Czas prowadzenia prac remontowych:

Od godz. 7:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku.

Kryterium:

Cena 100%

 

Oferty należy składać na piśmie, faksem lub na adres email  do dnia  24.09.2013 r. do godz. 11.00. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

 

Oferty proszę przesyłać na adres:

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie;

lub składać bezpośrednio w sekretariacie Spółki, lub przesyłać mailem na adres; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., która powinna posiadać nr sygnatury 3/Z/2013 oraz nazwę zadania: „Remont pomieszczeń biurowych: 6, 6a, 7 i pokoju konferencyjnego”.

Dane kontaktowe:

Tel. 0683833675

Fax: 0683599121

Osoby upoważnione do kontaktów w godzinach od 07:30 do 15:00;

- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia informacji udziela: Pan Mariusz Bodzoń pod numerem telefonu 0683833674 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

- w sprawach proceduralnych informacji udziela Pan Damian Miech pod numerem telefonu 068 3833672 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

 

W złożonej Ofercie należy podać cenę oferty wyrażoną w złotych polskich (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, tj. wartość netto, wartość podatku VAT oraz wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.

Zaoferowana cena ofertowa jest ceną ryczałtową dla przedmiotu umowy i stanowi wynagrodzenie za realizację całego zadania zleconego na podstawie dokumentacji projektowej i przedmiaru robót.

Cena ryczałtowa oferty musi uwzględniać wszelkie koszty niezbędne do wykonania pełnego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa realizacji przedmiotu zamówienia, w tym obejmujące m. in. podatek od towarów i usług (VAT).

Przy obliczeniu ceny oferty Wykonawca winien zapoznać się szczegółowo z projektem budowlanym, przedmiarem robót.

Wykonawca będzie wykonywał swoje prace w jak najmniejszym stopniu uciążliwości dla  pracowników Spółki zgodnie z przepisami BHP oraz musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę zamówienia np.  przygotowanie pomieszczeń do remontu (demontaż mebli biurowych i ich ponowny montaż w wyremontowanych pomieszczeniach itp.). W związku z powyższym, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń przewidzianych do remontu w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:00 do 15:00.

 

Warunki płatności:

Rozliczenie robót odbywać się będzie fakturą (VAT)  końcową, wystawioną przez  Wykonawcę z 14 dniowym terminem płatności od daty jej wystawienia.

Uprawnienie Wykonawcy do wystawienia faktury końcowej:

Podstawę do wystawienia faktury końcowej będzie stanowić protokół odbioru końcowego robót wystawiony nie później niż do 3 dni od momentu zgłoszenia przez  Wykonawcę zakończenia całości prac remontowych wystawiony i podpisany przez Zamawiającego (bez uwag). Protokół ten Wykonawca załączy do wystawionej faktury końcowej w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych w celu ich rozliczenia z Zamawiającym.

 

Treść ogłoszenia: 11_Zaproszenie do składania ofert.pdf

Komplet załaczników: zalaczniki.zip