Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2013-01-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Krosno Odrzańskie, dnia 15.01.2013 r.

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający – Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie – na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego (numer ogłoszenia: 2012/ S 204 - 335438; data przekazania ogłoszenia: 18.10.2012 r.; data zamieszczenia: 23.10.2012 r.) na roboty budowlane na zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka i Łochowice nad jeziorem Glibiel”

I. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin,

która za przedmiot zamówienia zaoferowała cenę brutto w kwocie 18 720 816,97 PLN.

Uzasadnienie jej wyboru:

Oferta najkorzystniejsza w kryterium - 100% Cena i spełniająca warunki SIWZ

II. Nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1) IDS-BUD Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, TAHAL POLSKA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin

2) ZRUG Sp. z o.o, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań

3) EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

4) WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

5) Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin, MAZUR -Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin

6) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Feliks Fietz, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

7) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pol – Aqua” S.A., ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

8) ATA – TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

9) „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec

10) Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD” Sp. z o.o., ul. Towarowa 12 -14, 58-100 Świdnica

11) Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra

12) BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

III. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:

1) IDS-BUD Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, al. Jerozolimskie 136,02-305 Warszawa, TAHAL POLSKA Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum, ul. Kniewska 4, 70-846 Szczecin

Kryterium cena: 86,12 pkt.

Łączna punktacja: 86,12 pkt.

2) ZRUG Sp. z o.o, ul. Gdyńska 45, 61-016 Poznań

Kryterium cena: 87,89 pkt.

Łączna punktacja: 87,89 pkt.

3) EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin

Kryterium cena: 100,00 pkt.

Łączna punktacja: 100,00 pkt.

4) WUPRINŻ S.A., ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

Kryterium cena: 76,29 pkt.

Łączna punktacja: 76,29 pkt.

5) Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych MAZUR Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin, MAZUR - Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych, ul. L. Waryńskiego 29, 71-310 Szczecin

Kryterium cena: 78,40 pkt.

Łączna punktacja: 78,40 pkt.

6) Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „LITZ” Feliks Fietz, ul. Nowina 38, 60-589 Poznań

Kryterium cena: 55,30 pkt.

Łączna punktacja: 55,30 pkt.

7) Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Pol – Aqua” S.A., ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa

Kryterium cena: 74,89 pkt.

Łączna punktacja: 74,89 pkt.

8) ATA – TECHNIK Sp. z o.o. S.K.A., Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Kryterium cena: 58,96 pkt.

Łączna punktacja: 58,96 pkt.

9) „ENERGOPOL – POŁUDNIE” S.A., ul. Jedności 2, 41-208 Sosnowiec

Kryterium cena: 76,58 pkt.

Łączna punktacja: 76,58 pkt.

10) Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO – WOD”  Sp. z o.o., ul. Towarowa 12 -14, 58-100 Świdnica

Kryterium cena: 73,53 pkt.

Łączna punktacja: 73,53 pkt.

11) Poszukiwania Naftowe „Diament” Sp. z o.o., ul. Naftowa 3, 65-705 Zielona Góra

Kryterium cena: 77,21 pkt.

Łączna punktacja: 77,21 pkt.

12) BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Kryterium cena: 68,75 pkt.

Łączna punktacja: 68,75 pkt.

IV. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu Wykonawców odrzuconych - Brak

V. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu wykluczono Wykonawców – Brak

VI. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie terminu 10 dni, licząc od dnia niniejszego zawiadomienia. Ustala się termin podpisania umowy na dzień 29.01.2013 r.

Jednocześnie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszcza informacje, o których mowa w niniejszym zawiadomieniu, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski