Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2012-06-06 WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 

 

Krosno Odrzańskie, 6.06.2012 r.

 

Dotyczy: wyjaśnień w postępowaniu - znak sprawy JRP/P/3/2012 pn. „PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA DLA PROJEKTU UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI KROSNO ODRZAŃSKIE – ETAP I”, nr POIS.01.01.00-00-248/10

 

 

 

Na podstawie zapisów działu X Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN) z dnia 25.05.2012 r., dotyczącego w/w postępowania Zamawiający Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie dokonuje wyjaśnień:

 

Treść zapytań:

 

1. Akt Umowy Część 2.1 ust. 6 - Z jednej strony Zamawiający wskazuje, iż Wykonawca będzie wykonywał Usługi w okresie wykonywania Kontraktu na roboty przez Wykonawcę Robót i w takim okresie po wykonaniu Kontraktu na Roboty, jaki będzie potrzebny na wykonanie Usług w ramach Umowy. W dalszej części tego punktu Zamawiający za datę zakończenia usługi przyjmuje dzień 31.12.2015r., który dalej jest określony jako dzień wydania Świadectwa Wykonania przez Inżyniera. Biorąc pod uwagę termin zakończenia realizacji najdłuższego z kontraktów na roboty tj. 31.12.2014r. oraz 12-to miesięczny Okres Zgłaszania Wad, zakończenie OZW przypada na dzień 31.12.2015.

Przypominamy, że zgodnie z odpowiednimi klauzulami Warunków Ogólnych Kontraktu FIDIC, terminy związane z wystawieniem Świadectwa Wykonania oraz Końcowego Świadectwa Płatności są następujące:

- Wystawienie przez Inżyniera Świadectwa Wykonania – w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, klauzula 11.9 Świadectwo Wykonania.

- Złożenie przez Wykonawcę projektu Oświadczenia po Ukończeniu – w terminie do 56 dni po otrzymaniu Świadectwa Wykonania, klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności,

- Złożenie przez Wykonawcę „Rozliczenia Końcowego” (w następstwie dokonanych z Inżynierem zmian, uzgodnień w złożonym projekcie Oświadczenia po Ukończeniu) lub „Oświadczenia Końcowego” (w przypadku wystąpienia sporu miedzy Inżynierem i Wykonawcą i następnie jego rozstrzygnięciu na mocy klauzuli 20.4 [Uzyskanie decyzji Komisji Rozjemczej] lub klauzuli 20.5 [Rozstrzygnięcie polubowne]) – termin nieokreślony w Warunkach Ogólnych Kontraktu, klauzula 14.11 Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności,

- Wystawienie przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Płatności – w terminie do 28 dni od otrzymania Oświadczenia Końcowego oraz pisemnego zwolnienia od zobowiązań zgodnie z klauzulą 14.11 [Wniosek o Końcowe Świadectwo Płatności] oraz klauzulą 14.12 [Zwolnienie od zobowiązań]

co w sumie daje (bez uwzględnienia niezbędnego czasu na dokonanie zmian, uzgodnień pomiędzy Inżynierem i Wykonawcą, ewentualnie czasu na rozstrzygnięcie sporu w przypadku jego zaistnienia) do 84 dni od daty wydania Świadectwa Wykonania do wystawienia przez Inżyniera Końcowego Świadectwa Płatności dla Kontraktu na Roboty.

Z powyższych danych wynika, że nie jest możliwe wystawienie Świadectwa Wykonania oraz wywiązanie się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Warunków Kontraktowych FIDIC do dnia 31.12.2015r. Prosimy o korektę terminów trwania Usług Inżyniera lub potwierdzenie, że za dzień zakończenia realizacji usług Inżyniera Zamawiający przyjmuje bezwzględnie datę 31.12.2015r.

2. Część 2.2 SIWZ – Umowa o świadczenie Usług Artykuł 7 ust. 7.1.3 a) – prosimy o wyjaśnienie jaki okres realizacji Robót Zamawiający przyjmie do wyliczenia płatności miesięcznych. Czy za datę rozpoczęcia robót zostanie przyjęta data rozpoczęcia pierwszego z kontraktów (Kontrakt D1) a zakończenia data 31.12.2014? Czy może płatności zostaną podzielone na trzy realizowane kontrakty. Jeśli tak to w jaki sposób?

3. Część 2.2 SIWZ – Umowa o świadczenie Usług Artykuł 7 prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem „Sprawozdania” (ust. 7.1.3) oraz „odpowiednie raporty przejściowe” (ust. 7.2.1.) Zamawiający rozumie zatwierdzenie Raportu Miesięcznego? Jeśli nie to prosimy o podanie jaki dokument będzie podstawą do wystawienia miesięcznej faktury.

4. Część 3 SIWZ OPZ Rozdział 7 Raporty pkt. 7.2. Składanie i zatwierdzanie raportów – Prosimy o podanie ile dni Zamawiający przewiduje na zatwierdzenie poszczególnych raportów.

5. Część 3 SIWZ OPZ Rozdział 4 pkt. 4.2.2. (a) - Wnosimy o wykreślenie tego punktu z zakresu obowiązków Inżyniera ponieważ zgodnie z art. 22 Prawa Budowlanego przekazania terenu budowy dla Wykonawcy dokonuje Inwestor.

6. Pkt.VI B SOWPN- prosimy o zweryfikowanie zapisów SIWZ pod kątem wymagań dotyczących dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego- zdaniem Wykonawcy brakuje wymagań dotyczących przedstawienia takiego dokumentu.

7. XI 3.2) SOWPN – prosimy o dopuszczenie możliwości złożenia oryginału gwarancji wadialnej wraz z ofertą, w osobnej kopercie.

8. W „Umowie o Świadczeniu Usług” Zamawiający w artykule 5 pkt. 5.4.2 w podpunkcie (a) i (b) wymaga, aby Inżynier zawarł ubezpieczenie od choroby lub wypadków przy pracy dotyczących jego Personelu, łącznie z kosztami odesłania w związku z chorobą, oraz od śmierci w wyniku wypadku lub stałej niezdolność do pracy będącej rezultatem uszkodzenia ciała. Ubezpieczenie to powinno być zawarte z limitem nie niższym niż 800.000 PLN. Czy limit ten dotyczy ubezpieczenia na pojedynczego pracownika, czy też na wszystkich pracowników biorących udział w realizacji kontraktu ze strony Inżyniera?

9. Co Zamawiający rozumie przez obiekty z zakresu inżynierii ochrony środowiska?

Wyjaśnienie zapytania:

 

ad 1. Zamawiający zmienia termin trwania usługi Inżyniera, tj. od 01.07.2012 r. do 31.03.2016 r.

ad 2. Płatności będą dokonywane od momentu świadczenia usług Inżyniera od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r.

ad 3. Zamawiający rozumie pod pojęciem „Sprawozdania” – Raport miesięczny.

ad 4. Niezwłocznie.

ad 5. Zamawiający podtrzymuje zapis zawarty w SOWPN.

ad 6. Zamawiający nie wymaga dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego w SOWPN.

ad 7. Wadium należy wnieść zgodnie z zapisami w Specyfikacji Ogólnych Warunków Przetargu Nieograniczonego (SOWPN).

ad.8 Limit ubezpieczenia dotyczy wszystkich pracowników biorących udział w realizacji kontraktu po stronie Inżyniera.

ad.9 Zamawiający pod pojęciem inzynierii ochrony środowiska rozumie wszelkie obiekty z zakresu instalacji wodno-ściekowych oraz innych budowli z zakresu ochrony środowiska.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski