Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2011-10-03 Zaproszenie do składania ofert

 

OGŁOSZENIE

 

 

1. Instytucja Zamawiająca:

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 68 383 55 33, fax. 068 359 91 21

 

 

Adres internetowy: http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

Link internetowy do warunków przetargu:  http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl

 

 

2.Przedmiot Zamówienia.

 

Nazwa nadana zamówieniu: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej.

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do 34 obiektów zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym nazwy i lokalizacje obiektów, prognozowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie obowiązywania umowy, rodzaje taryf,  moc umowną i rodzaj energii elektrycznej zawiera poniższa tabela

Tabela do pobrania

 

 

3. Wspólny słownik zamówienia.

Główny przedmiot zamówienia: 09310000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

Dodatkowy przedmiot zamówienia: 65310000-9 – Przesył energii elektrycznej.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej.

6. Wielkość zamówienia.

Szacunkowa wielkość zamówienia bez VAT : 1 225 373 ,20 PLN.

7. Czas trwania zamówienia lub termin  realizacji.

- od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

8.Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym.

8.1 Warunki dotyczące zamówienia

a) Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 36.000,00 zł.

9. Warunki udziału.

Podstawą do ubiegania się o udzielenie zamówienia jest złożenie oferty w oparciu o wymagania określone w warunkach przetargu.

 

9.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

a)   wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

b)   wykonawca musi posiadać koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

W przypadku, gdy wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucyjnej,  musi posiadać podpisaną Generalną Umowę Dystrybucyjną z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD.

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej.

9.2 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

A.                W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,  należy przedłożyć:

1.      Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru na załączniku nr 2 do SOWPN (oryginał);

W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, oświadczenie o spełnianiu warunków, składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie
.

2.      Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

3.      Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy.

1.                 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.                 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3.                 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

10. Kryteria oceny ofert:  cena -100%.

11. Znak sprawy: 5/Z/2011.

12. Termin składania ofert:  25 października 2011 r. do godz. 12:00

13. Warunki otwarcia ofert: 25 października 2011 r. o godz. 12:20

14. Specyfikację przetargu można pobrać na stronie internetowej zamawiającego:http://www.kpwk-krosnoodrzanskie.pl w przypadku braku dostępu do Internetu na pisemny wniosek wykonawcy, złożony osobiście, przesłany za pośrednictwem poczty na adres zamawiającego lub faksem, z podaniem znaku sprawy  postępowania oraz adresu wykonawcy, na jaki mają być przesłane.

15. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

W sprawach związanych z przedmiotowym zamówieniem należy kontaktować się z kierownikiem Działu Wodociągów i Kanalizacji Jerzy Lewandowski, nr tel. (+48 68) 383 36 76, faks (+48 68) 359 91 21. W sprawach procedur postępowania należy  kontaktować się:  Damian Miech nr tel.(+48 68) 3833672, faks (+48 68) 3599121. Godziny pracy zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

16.Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 

17.Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie zgodnie z postanowieniami  działu XXI zawartymi w specyfikacji (SOWPN).


Komplte dokumentów:
Ogłoszenie.doc

Formularz ofertowy_ oświadczenia .doc

Specyfikacja_(SOWPN).doc

Zalacznik nr 4 - Charakterystyka Energetyczna Obiektów.doc

 

         Prezes Zarządu

    Aleksander Kozłowski