Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

2014-08-11 OGŁOSZENIE

 

Krosno Odrzańskie, 11.08.2014 r.

 

OGŁOSZENIE

W MYŚL ART.92 UST.2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”  (nr sprawy: JRP/P/2/2014)

 

Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne Sp. z o.o., ul. Wiejska 23, 66 – 600 Krosno Odrzańskie  informuje, iż w wyniku przeprowadzenia badania i oceny ofert w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”: jako najkorzystniejszą i spełniającą warunki siwz wybrano ofertę nw. Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo "Ekolobud" S.A., ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki

 

z ceną brutto zamówienia 17 158 500,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset 00/100 PLN),

 

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zgodnie z kryterium  wyboru ofert: cena = 100%,  oferta ww. Wykonawcy otrzymała największą liczbę punktów.

 

Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r.  Prawo zamówień publicznych            (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Nazwy (firmy) lub imiona i nazwisko oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz Informuję, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu  przyznano następującą punktację zgodnie z kryterium wyboru ofert :cena = 100%:

1. Konsorcjum:

Lider konsorcjum: EkoWodrol Sp. z o.o., ul. Słowiańska 13, 75-846 Koszalin;

Partner Konsorcjum: EkoWodrol CIT Sp. z o.o., ul. Połczyńska 71 A, 75 – 811 Koszalin;

Partner Konsorcjum: Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o., ul. Przyjaciół 21,  76 – 024 Konikowo

Partner Konsorcjum: Varia-Tech Robert Korzeniowski, 05 – 092 Łomianki, Izabelin – Dziekanówek, ul. Kwiatowa 39

– 93,91 pkt.

2. Przedsiębiorstwo "Ekolobud" S.A., ul. Przytorowa 9, 16-400 Suwałki;  – 100,00 pkt.

3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane INFRA Sp. z o.o., ul. Podmiejska 15c, 66 - 400 Gorzów Wlkp. – 96,87 pkt.

 

Termin zawarcia umowy wyznaczono najwcześniej na dzień 25.08.2014 r.

 

Prezes Zarządu

Aleksander Kozłowski

 

Załacznik:

Treść ogłoszenia do pobrania tutaj