Sprawozdanie z konferencji - "Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krosno Odrzańskie z perspektywy rzeki Odry"

Utworzono: środa, 24, wrzesień 2014 18:01

Krosno Odrzańskie 16 września 2014 r.

Dnia 16 września 2014 roku, odbyła się konferencja poświęcona gospodarce wodno-ściekowej w gminie Krosno Odrzańskie. Konferencję zorganizowało Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo - Kanalizacyjne Sp. z o.o. Spotkanie miało miejsce na statku Zefir oraz na Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.

Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Krośnieńskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowo - Kanalizacyjnego Sp. z o.o. Aleksander Kozłowski, który w kilku słowach przywitał zebranych gości.

Konferencję rozpoczął Burmistrz Krosna Odrzańskiego Marek Cebula prezentacją „Fundusze Europejskie, czyli jak skutecznie pozyskuje je Gmina Krosno Odrzańskie”, w której naświetlił skuteczność gminy w pozyskiwaniu dotacji na jej rozwój. Kolejne wystąpienie pt. „Szesnaście z jednego, czyli 16 zadań wchodzących w skład projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” należało do Prezesa KPWK Sp. z o.o. Aleksandra Kozłowskiego”. Omówił on sposób w jaki jeden projekt rozrósł się aż do szesnastu zadań kontraktowych.

Bardzo ciekawe tematy zaprezentowali również przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Pani Beata Koszewska, Kierownik Wydziału Ochrony Wód - „Perspektywa finansowa 2014 – 2020 w kontekście inwestycji wodociągowo – kanalizacyjnych” oraz Pani Magdalena Farat, Koordynator Projektu - „Realizacja projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony  wód oczami Instytucji Wdrażającej na tle projektu KPWK Sp. z o.o.”

Uczestnicy konferencji mogli również wysłuchać bardzo interesującego wystąpienia Pana Michała Stosika, Zastępcy Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pt. „WFOŚiGW – instytucja wspierająca przedsięwzięcia w dziedzinie ekologii. Dofinansowanie udzielone KPWK Sp. z o.o.”

Głos zabierali również przedstawiciele wykonawców Krzysztof Łukasik Dyrektor Kontraktu, Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Budowlano- Usługowe Szpakowski w Sulechowie z prezentacją pt. „Inwestycje wodociągowe w Krośnie Odrzańskim. Trendy i rozwiązania”; Małgorzata Ratajczak, Biuro Opracowań Środowiskowych ENVIPOSSE w Zielonej Górze „Realizowana gospodarka ściekowa, osadowa i odpadowa na Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Odrzańskim” oraz Piotr Glinka Doradca Techniczno - Handlowy Nowe Technologie Armatura i Pompownie EkoWodrol z Koszalina „Innowacyjna armatura Szuster System”.

Bogactwo przygotowanych tematów pokazało jak szerokim i interesującym tematem jest gospodarka wodno-ściekowa w gminie Krosno Odrzańskie. Konferencję zakończyła dyskusja merytoryczna dotycząca poruszanych zagadnień.