Szukaj w serwisie

Newsletter

Ułatwienia dostępu

Rozmiar tekstu:

A- A A+

Aktualności

Komunikat

 

KPWK Sp. z o.o. informuje o utrudnieniach w ruchu w ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krosno Odrzańskie ul. Dąbrowskiego, ul. Konopnickiej, ul. Kilińskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Armii Czerwonej oraz m. Kamień i m. Morsko” wykonywanego w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w  aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”.

Zgodnie ze wstępnym harmonogramem, uzgodnionym z wykonawcą, prace zostały podzielone na etapy. W pierwszej kolejności wykonany ma zostać odcinek sieci w ulicach Armii Czerwonej i Dąbrowskiego. Planuje się, iż prace na tym odcinku mają potrwać do połowy listopada 2010 r. Kolejno wykonana ma zostać sieć wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz odcinki w ulicy Konopnickiej, następnie ulice Kilińskiego i Armii Ludowej (do końca 2010 r.). Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Czerwonej w Krośnie Odrzańskim oraz w miejscowościach Kamień i Morsko ma zostać wykonana do końca czerwca 2011 r. Dodatkowych informacji nt. tej inwestycji udzielają:

  • za strony inwestora – KPWK Sp. z o.o.:
    Agnieszka Galica – Specjalista ds. realizacji inwestycji, tel. 68 383 55 33 lub 68 383 36 74,
    Stanisław Żyłowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, tel. 600 216 915,

  • ze strony wykonawcy - ZIiUO Jacek Matuszczak:
    Adam Michalczak – Kierownik budowy, tel. 515 237 912.

Jednocześnie informujemy, że obecnie na ukończeniu są prace w ul. Kościelnej polegające na odtworzeniu nawierzchni związane z inwestycją pn. „Wymiana sieci wodociągowej A-C DN 100 mm wraz z przyłączami na ul. Kościelnej w Krośnie Odrzańskim”.

Ponadto informujemy o trwających pracach w ul. Poznańskiej (za blokiem nr 19), które również mogą powodować utrudnienia w ruchu. Prace te polegają na renowacji odcinka kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynków nr 21-33 przy ul. Poznańskiej do sieci przy ul. Piastów w Krośnie Odrzańskim”. Realizacja tego zadania zostanie zakończona w październiku 2010 r.

Ponadto informujemy, że w tym roku przewidziane są jeszcze do realizacji następujące inwestycje:

  • „Wykonanie sieci wodociągowej na moście nad rzeką Bielawką w m. Osiecznica” - zadanie polega na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej podczepionego pod mostem na rzece Bielawka w m. Osiecznica, realizacja inwestycji przypada na okres wrzesień – październik 2010 r.

  • „Modernizacja i wymiana sieci wraz z przyłączami (13 szt.) dla miejscowości Szklarka Radnicka” - inwestycja polega na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Szklarka Radnicka. Wymieniona zostanie istniejącej sieć wodociągowej Ø 80 mm, na sieć z rur PE Ø 160, Ø 110 oraz Ø 90 mm. Sieć ta będzie zasilana z istniejącego ujęcia i stacji uzdatniania wody w Szklarce Radnickiej. Wykonane zostaną także przyłącza wodociągowe do budynków Ø 40 i 32 mm. Całkowita długość wymienianej sieci wodociągowej wynosi 474,50 m, a przyłączy 443,0 m. Zadanie to realizowane ma być w okresie od października do grudnia 2010 r.

Nadmienić należy również, iż Spółka wykonała w 2010 r. zadania pn. „Wymiana przyłącza kanalizacyjnego z posesji nr 22 przy ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim” oraz „Budowa rezerwowego ujęcia wody dla Szklarki Radnickiej”.

Wymienione inwestycje realizowane są w ramach zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych na lata 2010 - 2014. Planowana łączna wartość wykonanych inwestycji ze środków własnych i dofinansowania wyniesie w 2010 r. prawie 1,2 mln zł netto.

Harmonogram realizowanych inwestycji może ulec zmianie np. w sytuacji, gdy nastąpi konieczność wykonania dodatkowych prac, których nie można było wcześniej przewidzieć, lub w sytuacji przedłużających się niekorzystnych warunków pogodowych.