Aktualności

Zmiana nazwy ulicy WOP

Utworzono: piątek, 30, marzec 2018 08:18

Wobec informacji Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim o zmianie nazwy ulicy WOP na terenie miasta Krosno Odrzańskie od dnia 15.03.2018r., Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Komunalne sp. z o.o. zawiadamia swoich kontrahentów: mieszkańców, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców, instytucje i jednostki, że nazwa ulicy, która została zmieniona na podstawie ustawy z dnia 01 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744) i w związku ze stanowiskiem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu z 27 czerwca 2017 roku, (Wojewoda Lubuski w dniu 27 lutego 2018 roku wydał zarządzenie zastępcze NR NK-I.4131.216.2017.IWIT dotyczące zmiany nazwy ulicy WOP na terenie miasta Krosna Odrzańskiego) zostanie wprowadzona w systemie rozliczeniowo-księgowym Spółki KPWK z urzędu z dniem 01.04.2018r.


Wobec powyższego, nie zachodzi konieczność składania indywidualnie wniosków dot. wprowadzenia tych zmian dla nieruchomości położonych przy ulicach objętych zmianami.